Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Badatelna

 

Studijní a dokumentační centrum na pražském Norbertově je pokračováním původního Studijního a dokumentačního centra Adolfa Loose, které bylo založeno v roce 2000 v Müllerově vile. Badatelna, zřízená v bývalém hostinském pokoji ve vile, byla místem umožňujícím zevrubné studium architektury této vily a díla Adolfa Loose v autentickém prostředí. Součástí badatelny byla odborná knihovna, archiv fotografií, dokumentů, sběrných audio a video záznamů. Během průzkumu díla Adolfa Loose v českých zemích zde byl soustředěn a postupně doplňován další dvourozměrný a trojrozměrný materiál.

V roce 2014 Muzeum hlavního Prahy převzalo do své odborné správy další památku moderní architektury – Rothmayerovu vilu, dílo architekta Otto Rothmayera z let 1928–1929. S převzetím této vily se fondy Studijního a dokumentačního centra Adolfa Loose značně znásobily a jejich umístění v obou vilách, vzhledem k daným prostorovým podmínkám, by znamenalo expanzi do původních prostor zázemí domů – do garáže, sklepů, kůlny, prádelny apod., což by mělo za následek snížení existující autenticity a komplexnosti obou objektů. Abychom zabránili narušení autentického obsahu památek, rozhodli jsme se přemístit Studijní a dokumentační centrum a jeho rozsáhlé sbírky do objektu situovaného v těsné blízkosti Müllerovy vily, a sice na nároží ulic Norbertov a Nad Hradním vodojemem.

 

Informace pro badatele

Adresa

Nad Hradním vodojemem 53/13
162 00 Praha 6 – Střešovice

 

Kontakt

Tel: +420 233 323 998
E-mail: badatelna@muzeumprahy.cz

Poskytování odborných služeb

Charakteristika činnosti SDCN

 • sbírkotvorná a dokumentační činnost
 • badatelské služby včetně posudků, rešerší a poradenské a metodologické činnosti
 • odborná a vědecko-výzkumná činnost prezentovaná formou výstav a publikací
 • lektorská a přednášková činnost
 • prezentace spravovaných sbírek

V roce 2015 proběhla adaptace objektu na depozitární prostory, badatelnu s knihovnou a kancelář, které byly vybaveny moderním mobiliářem. Výstavní prostor v přízemí byl vyřešen tak, aby splňoval funkci výstavní a společenskou. Součástí tohoto prostoru je malá čítárna a kavárna.

V současné době v depozitárních prostorách probíhá odborné ukládání a zpracování sbírek autentických trojrozměrných a dvourozměrných předmětů z obou vil. Součástí badatelny je odborná knihovna s dobovou i současnou literaturou o Müllerově a Rothmayerově vile a díle obou architektů o rodinném bydlení a bytové kultuře 20. století. Ve výstavním prostoru centra na Norbertově probíhají výstavy jak ze sbírek centra, tak i prezentace nově vznikajících projektů. Jednou měsíčně se zde konají přednášky k tématům prezentovaným na výstavách.

Informace pro média

Akreditace novinářů a umožnění vstupu do Müllerovy a Rothmayerovy vily

Pokud chcete požádat o akreditaci za účelem pořizování fotografií/natáčení, prosíme, o zaslání následujících informací na adresu: 
horackova@muzeumprahy.cz

 • jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail
 • název organizace/média
 • datum návštěvy, čas fotografování/natáčení
 • účel návštěvy / účel využití pořízených snímků nebo filmu
 • místo návštěvy (objekt)

Kontakt

Hana Horáčková
e-mail: horackova@muzeumprahy.cz
tel. +420 702 277 581

Další informace

Akreditace bude potvrzena e-mailem s uvedením přesného času a podmínek možné návštěvy. Muzeum města Prahy si vyhrazuje právo jakýkoliv volný vstup, fotografování či natáčení v objektech muzea odmítnout. Všechna média jsou povinna poskytnout kopii svých publikovaných materiálů muzeu do jednoho měsíce po zveřejnění.

Fotografie pro mediální účely

Pro mediální účely poskytujeme zdarma tyto fotografie Müllerovy a Rothmayerovy vily. Pro použití fotografií zašlete žádost o akreditaci a doplňte čísla vybraných fotografií. Komerční či jiné využití fotografií se řídí pravidly poskytování reprodukčních práv.  

MV 400x280.jpg   RV-web.jpg

 

 

Odborná knihovna

 • celkem více než 700 kusů zejména odborné literatury – knih, časopisů, sborníků a dalších tiskovin
 • dobová i současná literatura o Müllerově a Rothmayerově vile a díle obou architektů
 • dobová i současná literatura o vilách, rodinném bydlení a bytové kultuře 20. století
 • knihy z pozůstalosti Otto Rothmayera a jeho rodiny
 • současná reflexe díla Adolfa Loose a Otto Rothmayera v literatuře, obnova památek moderní architektury
 • souhrnné publikace o české a evropské architektuře 20. století a teorii architektury obecně

Rejstřík knih

V případě zájmu nás kontaktujte:
e-mail: badatelna@muzeumprahy.cz
tel: +420 233 323 998