Oddělení historických sbírek

Jedinečné historické sbírky Muzea města Prahy v současnosti čítají přes čtyři sta tisíc sbírkových předmětů a tento počet neustále narůstá díky novým akvizicím. Sbírkový fond zahrnuje doklady vývoje města a proměn životního stylu jeho obyvatel od středověku až po nedávnou minulost a žhavou současnost.

Pracovníci oddělení koncepčně a všestranně pečují o sbírkové předměty, věnují se jejich akvizici, evidenci a katalogizaci, dbají na vhodné podmínky jejich dlouhodobého uložení a průběžnou inventarizaci. Sbírky současně zpřístupňují veřejnosti prostřednictvím atraktivních muzejních výstav, obrazových publikací, přednášek i tematických programů. Výsledky vědecké činnosti a zpracování sbírek uveřejňují v periodickém sborníku Historica Pragensia a dalším odborném tisku, a prezentují je na odborných seminářích a konferencích v tuzemsku i v zahraničí.

Z činnosti oddělení historických sbírek

 

Historica Pragensia

Historica Pragensia

Historický sborník Historica Pragensia vychází od roku 2003 jako nástupce muzejních periodik Acta Musei Pragensis a Res Musei Pragensis. Přináší příspěvky a studie představující historické sbírky Muzea města Prahy a pozoruhodné události z dějin metropole.

Historické expozice a výstavy

Historické expozice a výstavy

Připravujeme tematické výstavy z historie Prahy a života jejích obyvatel v době dávné i nedávné, mezi nimi velmi oblíbený cyklus výstav o jednotlivých pražských čtvrtích. Momentálně vytváříme nové stálé expozice k dějinám Prahy v raném novověku, 19. a 20. století, a novou expozici Langweilova modelu Prahy.

On-line aktivity

On-line aktivity

Unikátní sbírkové předměty v zajímavých souvislostech představujeme i v on-line prostředí – připravujeme několik cyklů poutavých webových výstav nebo podcasty o naší práci.

Historické sbírky

 

Nejproslulejším předmětem historických sbírek muzea a světovým unikátem svého druhu je Langweilův model Prahy. Vytvořil jej v letech 1826–1837 sluha Univerzitní knihovny v Klementinu Antonín Langweil, a zachytil tak přes dva tisíce budov historického jádra Prahy v dokonalém realistickém provedení.

V historických depozitářích je uloženo velké bohatství sbírkových předmětů, dokumentujících dějiny Prahy od středověku po současnost. Početný soubor tvoří sbírkové předměty dokládající řemeslnou a umělecko-řemeslnou výrobu, cenné jsou zejména sbírky z oblasti užitého umění – výrobky kovářů, zámečníků, puškařů, cínařů, zlatníků nebo hodinářů.

Sbírka cechovních předmětů je jednou z největších ve střední Evropě. Svědčí o umění a zručnosti mistrů a tovaryšů cechů pražských měst od 15. století až do roku 1859, kdy byla cechovní organizace nahrazena modernějšími řemeslnickými a živnostnickými společenstvy.

Bohatou sbírku skla, porcelánu a kameniny reprezentují například soubory výrobků pražské manufaktury na kameninu z přelomu 18. a 19. století a na ni navazujícího pražského porcelánu ze smíchovské továrny. K vrcholům figurálního porcelánu patří výrobky, které modeloval sochař Arnošt Popp v 50. letech 19. století.

Sbírka textilií, oděvů, uniforem a módních doplňků je dokladem o vývoji pražské módy převážně v 19. století. Unikátní součástí této sbírky je soubor textilií z hrobu známého astronoma na rudolfínském dvoře – Tychona Brahe (+1601).

Pro sbírku kresby a grafiky je charakteristický soubor vedut, tj. pohledů na Prahu, její náměstí, ulice i významné stavby, které dokumentují proměny města a jeho okolí. Ve sbírce jsou zastoupeny všechny originály nejstarších pražských vedut a grafické práce Egidia Sadelera, Václava Hollara, Folperta van Ouden-Allena, Friedricha Bernarda Wernera, Jana Jiřího Balzera, bratří Hegerů nebo Vincence Morstadta a mnoha dalších.

Sbírka malby obsahuje celou řadu děl špičkové kvality, převládají ovšem artefakty cenné především pro svou dokumentační hodnotu. Sakrální umění je zastoupeno díly původem ze středověku až po 19. století, které zpravidla pocházejí z pražských kostelů a klášterů. Velkou skupinu obrazů tvoří malby zachycující Prahu a její okolí v proměnách času a dále portréty Pražanů a významných osobností především z 19. a počátku 20. století.

Sochařská sbírka je různorodou kolekcí děl pražské provenience – od gotických a barokních soch původně zdobících pražské kostely a kláštery, přes pražská domovní znamení v minulosti zdobící fasády domů historického centra města, až po návrhy množství pomníků a veřejných plastik z 19. a 20. století.

Sbírka mincí, medailí a plaket dokumentuje historii Prahy od 16. století do současnosti. Většina medailí reaguje na významné historické události nebo je výrazem ocenění významných osobností, které v Praze žily nebo se zasloužily o její rozvoj. Numismatickou sbírku tvoří mince od raně středověkých denárových ražeb až po současnou českou minci, přičemž významnou součástí je kolekce ražeb z pražské mincovny.

Z historických sbírek je počtem položek nejbohatší sbírka tisků, shromažďující knihy, letáky, vyhlášky, plakáty, reklamní prospekty, svaté obrázky a jiné. Patří k ní i sbírka pohlednic. Mezi nejcennější celky této rozsáhlé sbírky se řadí politické a satirické letáky z období českého stavovského povstání a třicetileté války nebo tisky z revolučních let 1848–1849. Velký význam pro poznání proměn hlavního města má sbírka map a plánů.

Novodobé tisky – tisky 20. století jsou nejvíce zastoupeny různorodou propagační produkcí. Ve sbírkách Muzea města Prahy se nacházejí reprezentativní soubory filmových a divadelních plakátů, ale i plakáty politické.

Proměny města a života v jeho ulicích od druhé poloviny 19. století sledují nejpřesvědčivěji bohaté sbírky fotografií a negativů. Z jejich autorů zmiňme Františka Fridricha, Jindřicha Eckerta, Rudolfa Bruner-Dvořáka, Jana Kříženeckého, nověji například Josefa Ehma, Zdenko Feyfara, Svatopluka Sovu nebo Bohumila Střemchu. Technickou památkou jsou ručně kolorované skleněné diapozitivy ze začátku 20. století.

K dokumentaci dějin Prahy a života jejích obyvatel ve 20. století shromažďuje historické oddělení předměty každodenní potřeby. V historických sbírkách se nacházejí zajímavé kolekce hmotných dokladů k oběma světovým válkám, soubory reklamních předmětů nebo sbírka odznaků, řádů a vyznamenání.

Podrobnosti o historických sbírkách naleznete v publikaci Z. Míka: Muzeum hlavního města Prahy: Průvodce. Praha 2001.