Archeologické sbírky

Historie

Archeologické oddělení Muzea města Prahy vzniklo za II. světové války tím, že bylo v roce 1941 k muzeu přičleněno do té doby samostatné Jírovo archeologické muzeum na Hanspaulce v Praze-Dejvicích, které předtím spravovala Společnost pro zachování a rozmnožení archeologických sbírek J. A. Jíry. Zámeček Hanspaulka se stal sídlem nově vzniklého oddělení. V letech 1945–1946 bylo archeologické oddělení přejmenováno na Pravěké oddělení J. A. Jíry. V padesátých letech 20. století bylo zrušeno a v následujícím desetiletí se z něj stala archeologická pobočka nově vytvořeného muzejního Odborného oddělení, které zahrnovalo také historické pracoviště a pracoviště péče o sbírky. Na počátku roku 1975 pak vzniklo samostatné Archeologické oddělení, v roce 2004 přejmenované na Oddělení archeologických sbírek. Po přestěhování ze zámečku Hanspaulka v roce 1995 sídlí v objektu muzea v bývalém areálu firmy Koh-i-noor v Praze-Stodůlkách.

Historie OAS-Sladovny Podbaba výzkum-px.jpg

Záchranný archeologický výzkum MMP při stavbě obytného souboru Sladovny Podbaba, Praha-Dejvice 2004, foto M. Kostka, MMP.


Již od druhé poloviny čtyřicátých let 20. století se archeologické oddělení zapojilo do provádění systematických a posléze i záchranných archeologických výzkumů na území Prahy. V roce 2006 byla terénní činnost výrazně utlumena a soustředěna na území Pražské památkové rezervace a její bezprostřední okolí. Pracovníci oddělení se od té doby věnují zejména zpracování získaného pramenného fondu a jeho prezentaci.

Archeologickou sbírku Muzea města Prahy tvoří v současné době více než 800 000 inventárních čísel, počet sbírkových předmětů je ovšem výrazně vyšší. Její počátky jsou spjaté s postavou Josefa Břetislava Jelínka (1843–1926), amatérského archeologa, prvního kustoda a od roku 1895 prvního ředitele tehdejšího Městského musea Pražského. Nejcennější část však tvoří sbírka Josefa Antonína Jíry (1868–1930), samostatně vytvářená od konce 19. století a od roku 1912 vystavená jako Jírovo archeologické muzeum v zámečku Hanspaulka v Praze-Dejvicích, která byla v roce 1941 přičleněna jako nově vzniklé archeologické oddělení k tehdejšímu Městskému muzeu. Od druhé poloviny čtyřicátých let 20. století muzejní archeologická sbírka roste především díky terénním výzkumům muzea. Od roku 2005 k jejímu rozšiřování přispívají stále větší měrou také nestátní archeologické instituce působící na pražském území, které podle zákona nálezy z vlastních archeologických výzkumů ukládají do Muzea města Prahy.

Součástí sbírky je i soubor různých dokumentů, včetně fotoarchivu, vážících se k archeologii v Muzeu města Prahy a sbírkovému fondu od konce 19. století. Archeologická sbírka i dokumenty k ní jsou badatelsky přístupné pouze prezenčně a za podmínek stanovených badatelským řádem Muzea města Prahy.