Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost v Muzeu hlavního města Prahy

 

Muzeum hlavního města Prahy provádí základní i aplikovaný výzkum ve všech odborných činnostech muzea včetně šíření výsledků této činnosti. Muzeum je zapsáno v Seznamu výzkumných organizací (dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 2. srpna 2018).

Konkrétní výzkumné projekty definuje Výzkumná strategie muzea, kterou sestavuje Oddělení vědeckého tajemníka za širší participace Vědecké rady muzea.

Výzkumná strategie odráží výzkumný záběr muzea vyznačující se zkoumáním území hlavního města Prahy, včetně jeho přirozeného zázemí, a to v kontextu odborných činností z oblasti archeologie, historie a výzkumu moderní architektury. Směřování výzkumu muzea vychází z tradičního zaměření již realizovaných projektů mapujících především všední (každodenní) život v metropoli v různých časových obdobích. Přiměřený rozsah bude ovšem věnován i výzkumu elit a významných událostí v hlavním městě.

Základem výzkumné činnosti je sbírkový fond muzea v jeho širším kontextu korespondujícím s účelem a okolnostmi vzniku sbírkových předmětů. Výzkumné působení zahrnuje proto i oblast ochrany sbírek – preventivní i sekundární.

Mezi první ryze výzkumné projekty patří tříletý výzkumný projekt (zahájený v dubnu 2018) Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí. Projekt je realizován ve spolupráci s výzkumným sdružením vysokých školy a AV ČR Cesnet a softwarovou firmou Musoft. Projekt byl podpořen v rámci programu Éta Technologické agentury ČR. Výsledkem bude možnost realizovat digitalizaci a prezentaci sbírkových předmětů na kvalitativně vyšší úrovni v podobě 3D modelů.

Vědecká rada muzea

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 

Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav chemické technologie restaurování památek

 

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

Doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 
Pedagogická fakulta UK
Katedra dějin a didaktiky dějepisu

 

Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. 
Archiv hlavního města Prahy
 

Mgr. Jindřich Chatrný
Muzeum města Brna

 

Mgr. Marek Junek, Ph.D. 
Národní muzeum
Historické muzeum

 

Vladimír Kučera
publicista – Historie CS etc.

 

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. 
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Praze

 

Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
FF UK Praha
Ústav pro archeologii

 

Ing. arch. Ondřej Šefců
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Praze
 

Ing. Ivo Štěpánek
Technické muzeum v Brně
 

Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
FF UK Praha
Ústav českých dějin

 

PhDr. Eva Uchalová
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Katedra dějin umění a estetiky

 

Prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
ČVUT v Praze
Katedra počítačové grafiky a interakce

 

 

Overlay loader