V termínu 28. 5. – 3. 6. 2023 je dům U Zlatého prstenu z provozních důvodů uzavřen. Na všechny návštěvníky se těšíme od neděle 4. 6. 2023.

Výzkumné projekty

Výzkumná strategie odráží výzkumný záběr muzea vyznačující se zkoumáním území hlavního města Prahy, včetně jeho přirozeného zázemí, a to v kontextu odborných činností z oblasti archeologie, historie a výzkumu moderní architektury.

Směřování výzkumu muzea vychází z tradičního zaměření již realizovaných projektů mapujících především všední (každodenní) život v metropoli v různých časových obdobích. Přiměřený rozsah je věnován ovšem i výzkumu elit a významných událostí v hlavním městě.

Základem výzkumné činnosti je sbírkový fond muzea v jeho širším kontextu korespondujícím s účelem a okolnostmi vzniku sbírkových předmětů. Výzkumné působení zahrnuje proto i oblast ochrany sbírek – preventivní i sekundární.

Mezi první ryze výzkumné projekty patří projekt Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí, realizovaný v letech 2018–2021 ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou Cesnet a softwarovou firmou Musoft, a projekt Langweilův model Prahy jako školní historický pramen, realizovaný v letech 2020–2022 za účasti spoluřešitelů z FEL ČVUT a CfME.

Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí

 

program_eta.png

Projekt realizovaný v letech 2018–2021 ve spolupráci s výzkumným sdružením vysokých škol a AV ČR Cesnet a softwarovou firmou Musoft.

Projekt byl podpořen v rámci programu Éta Technologické agentury ČR. Jeho výsledkem je možnost realizovat digitalizaci a prezentaci sbírkových předmětů na kvalitativně vyšší úrovni v podobě 3D modelů. V rámci projektu vzniky webové výstavy Předměty Pražanů kolem roku 1900Madona ze Staroměstské radnice.

 

Langweilův model Prahy jako školní historický pramen

 

EU.png

Projekt realizovaný v letech 2020–2022 za účasti spoluřešitelů z FEL ČVUT, Katedry počítačové grafiky a interakce a CfME, e-learningové a vzdělávací společnosti.

Projekt podpořený ze Strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání má za cíl představit jedinečný muzejní exponát Langweilův model Prahy jako zdroj poznání o vývoji metropole v 19. století za pomoci interaktivních digitálních technologií. Přes primární zacílení na žáky základních a střeních škol bude digitální prezentace modelu směřovat ke všem návštěvníkům muzea. V rámci projektu bude vytvořena i webová aplikace představující tvůrce modelu Antonína Langweila i okolnosti vzniku jeho monumentálního díla.