Výzkumné projekty

Výzkumná strategie odráží výzkumný záběr muzea vyznačující se zkoumáním území hlavního města Prahy, včetně jeho přirozeného zázemí, a to v kontextu odborných činností z oblasti archeologie, historie a výzkumu moderní architektury.

Směřování výzkumu muzea vychází z tradičního zaměření již realizovaných projektů mapujících především všední (každodenní) život v metropoli v různých časových obdobích. Přiměřený rozsah je věnován ovšem i výzkumu elit a významných událostí v hlavním městě.

Základem výzkumné činnosti je sbírkový fond muzea v jeho širším kontextu korespondujícím s účelem a okolnostmi vzniku sbírkových předmětů. Výzkumné působení zahrnuje proto i oblast ochrany sbírek – preventivní i sekundární.

Mezi první ryze výzkumné projekty patří projekt Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí, realizovaný v letech 2018–2021 ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou Cesnet a softwarovou firmou Musoft, a projekt Langweilův model Prahy jako školní historický pramen, realizovaný v letech 2020–2022 za účasti spoluřešitelů z FEL ČVUT a CfME.

Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí

 

program_eta.png

Projekt realizovaný v letech 2018–2021 ve spolupráci s výzkumným sdružením vysokých škol a AV ČR Cesnet a softwarovou firmou Musoft.

Projekt byl podpořen v rámci programu Éta Technologické agentury ČR. Jeho výsledkem je možnost realizovat digitalizaci a prezentaci sbírkových předmětů na kvalitativně vyšší úrovni v podobě 3D modelů. V rámci projektu vzniky webové výstavy Předměty Pražanů kolem roku 1900Madona ze Staroměstské radnice.

 

Langweilův model Prahy jako školní historický pramen

 

EU.png

Projekt realizovaný v letech 2020–2022 za účasti spoluřešitelů z FEL ČVUT, Katedry počítačové grafiky a interakce a CfME, e-learningové a vzdělávací společnosti.

Projekt podpořený ze Strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání má za cíl představit jedinečný muzejní exponát Langweilův model Prahy jako zdroj poznání o vývoji metropole v 19. století za pomoci interaktivních digitálních technologií. Přes primární zacílení na žáky základních a střeních škol bude digitální prezentace modelu směřovat ke všem návštěvníkům muzea. V rámci projektu bude vytvořena i webová aplikace představující tvůrce modelu Antonína Langweila i okolnosti vzniku jeho monumentálního díla.