Další informace

Muzeum hlavního města Prahy provádí základní i aplikovaný výzkum ve všech odborných činnostech muzea včetně šíření výsledků této činnosti. Muzeum je zapsáno v Seznamu výzkumných organizací (dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 2. srpna 2018). Muzeum je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy.

 

Profil zadavatele

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace hlavního města Prahy
Kožná 475/1
110 00 Praha 1

IČ: 00064432
DIČ: CZ00064432
Číslo účtu: 295329099/0300

Muzeum hlavního města Prahy je plátce DPH.

Datová schránka
Typ datové schránky: právnická osoba
Identifikátor datové schránky: 4aniq5f

Adresa profilu zadavatele (veřejné zakázky): zde

 

Doba splatnosti dodavatelských faktur

V souladu s ustanovením § 1963 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme dodavatelům zboží a poskytovatelům služeb, že nevyplývá-li z písemné smlouvy výslovně jiný termín, činí doba splatnosti přijaté faktury-daňového dokladu 30 dní ode dne jejího doručení do sídla naší organizace. Jakákoliv ústní ujednání, která jsou v rozporu s předchozí větou, jsou neplatná a Muzeum hlavního města Prahy k nim nebude přihlížet.

Prohlášení o přístupnosti

Vlastníkem a provozovatelem webové prezentace v doméně www.muzeumprahy.cz je příspěvková organizace zřizovaná hlavním městem Prahou Muzeum hlavního města Prahy, se sídlem Kožná 1, Praha 1, 110 00, která je v souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"), výlučným oprávněným z tzv. majetkových práv k těmto webovým stránkám, zejména z práv tyto webové stránky užít (dále jen „Provozovatel").

Jakékoliv užití webových stránek nebo jejich částí třetími osobami je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele uděleném ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona. Bez tohoto souhlasu Provozovatele je možné obsah webových stránek užít v souladu s ustanovením § 30 Autorského zákona pouze pro osobní potřebu. Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Z užití stránek třetími osobami nevznikají Provozovateli žádné závazky a třetí osoby se nemohou vůči Provozovateli dovolávat jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na těchto internetových stránkách.

Prohlášení o přístupnosti
Webová prezentace www.muzeumprahy.cz se snaží o maximální přístupnost obsahu i funkčnosti. Stránky splňují zásady metodického pokynu MVČR (Best practice – pravidla pro tvorbu přístupného webu), normy WCAG 1.0 s důrazem na pravidla s prioritou 1 a metodické pokyny projektu „Blind Friendly Web" Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

Informace prezentované v jiných formátech

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc. Většina moderních webových prohlížečů již podporuje možnost prohlížení PDF dokumentu na úrovni webového prohlížeče.

V ojedinělých případech je dokument zveřejněn v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office. Jedná se o dokumenty s příponou DOC (DOCX), XLS (XLSX) nebo PPT (PPTX). Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF), nebo v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.