Hromadný nález broušených kamenných nástrojů z Ruzyně

Webová výstava

Záchranný archeologický výzkum, který provedlo Muzeum Prahy v roce 1999 v Praze–Ruzyni před stavbou Pražského okruhu v místech severně od jeho křížení s ulicí Karlovarskou, objevil dosud neznámé naleziště se stopami osídlení z různých období pravěku.

1-Ruzyně_plánek.jpg

Obr. 1: Místo nálezu z roku 1999 v místech dnešního Pražského okruhu severně od ulice
Na Hůrce v Praze-Ruzyni

Ve výklenku ve stěně jedné ze sídlištních jam z mladší doby kamenné byla ukrytá skupinka broušených kamenných nástrojů – sekerky, klíny a také jejich polotovary a brousek. Zlomky nádob kultury s vypíchanou keramikou nalezené ve výplni jámy datují tento nález do období 4800–4500 př. n. l.

2a-Ruzyně obj 13 web.jpg 

Obr. 2: Sídlištní jáma s výklenkem, v němž byl uložen depot kamenných nástrojů

2b-Ruzyně detail výklenku web.jpg

Obr. 3: Detail výklenku s depotem

Nástroje ukryl do výklenku pravděpodobně jejich výrobce, protože depot obsahuje finální výrobky, brousek k jejich výrobě i polotovary v různém stupni opracování. Kromě brousku z pískovce byly všechny další kusy vyrobené ze zelenošedých metamorfovaných hornin, nazývaných „metabazit typu Jizerské hory".

3-ploché sekerky web.jpg

Obr. 4: Ploché sekerky

4-sekyra web.jpg

Obr. 5: Vrtaná sekera

5-klíny web.jpg

Obr. 6: Kopytovité klíny

6-polotovary web.jpg

Obr. 7: Polotovary sekerky a klínů

7-brousek web.jpg

Obr. 8: Pískovcový brousek

8-střepy web.jpg

Obr. 9: Zlomky nádob kultury s vypíchanou keramikou z mladší doby kamenné datují nález do období 4800–4500 př. n. l.  


Text a výběr sbírkových předmětů: Miroslava Šmolíková
Foto: Ivan Kyncl