Archeologické výzkumy

Muzeum města Prahy je organizací oprávněnou k provádění záchranných archeologických výzkumů na území Prahy dle § 21, odst. 3 zák. č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, a to na základě povolení Ministerstva kultury České socialistické republiky čj. 7492/88 ze dne 30. 5. 1988 a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 30. 12. 1999.

Muzeum města Prahy se z odborného hlediska zaměřuje v současnosti především na záchranné archeologické výzkumy vyvolané stavební činností (§ 22, odst. 2 zák. č. 20/87 Sb., v platném znění) na území pražské městské památkové rezervace a v jejím ochranném pásmu.

Informace pro stavebníky

 

Žádost o provedení záchranného archeologického výzkumu v předstihu na stavbou či jinou činností dotčeném území dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/87 Sb., v platném znění zasílejte Muzeu města Prahy: 

V žádosti je potřebné uvést informace o projektu stavby spolu s příslušnou dokumentací, zejména polohopisnou situaci stavby a stávající stav budoucího staveniště, rozsah a objem zásahů do terénu (půdorysy, řezy), inženýrsko-geologický průzkum apod.

Žádoucí je rovněž sdělit předpokládaný harmonogram stavby, neboť včasné oznámení připravované stavby a uzavření dohody o podmínkách provedení ZAV mezi stavebníkem a oprávněnou organizací snižuje nároky na změny stavbou připravovaného harmonogramu a součinnosti s dodavateli stavebníka.

Dotazy týkající se stavebních zásahů na území s archeologickými nálezy zodpovíme také telefonicky na tel.: +420 724 311 115.