Podatelna a e-podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Muzeu města Prahy

Pravidla pro podání analogových dokumentů:

 1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.
 2. V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.
 3. Úřední hodiny podatelny jsou od pondělí do čtvrtka 8 – 16h, v pátek 8 – 15h.

Elektronická podatelna MMP 

Elektronická podatelna MMP (dále jen „e-podatelna") je součástí podatelny MMP na adrese Kožná 475/1, Praha 1. Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit těmito způsoby:

a) zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: podatelna@muzeumprahy.cz;

b) zasláním faktury v elektronické podobě na e-mailovou adresu: faktury@muzeumprahy.cz;

c) prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) do datové schránky: 4aniq5f pouze do kapacity 100 MB;

d) pro neúřední komunikaci lze nadále používat e-mailovou adresu: muzeum@muzeumprahy.cz

Pravidla pro podání v digitální podobě na přenosném technickém nosiči dat je možné pouze za těchto podmínek:

 1. Přenosný technický nosič dat bude doručen do podatelny MMP, Kožná 475/1, Praha 1.
 2. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič") je CD, DVD nebo USB flash disk.
 3. Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání.
 4. Nosič je součástí podání a nevrací se.
 5. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů v MMP povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu či nosiče vyzve podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.

Doručení podání v digitální podobě prostřednictvím e-podatelny a ISDS:

 1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.
 2. Pokud je součástí jednoho elektronického podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
 3. Podatelna prověří, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů v MMP povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.
 4. Na adresu elektronické pošty odesílatele odešle e-podatelna zprávu o potvrzení doručení dokumentu, zpracování a zaevidování, které probíhá v pracovní době e-podatelny. Potvrzení informuje odesílatele o datu a času zaevidování dokumentu, přidělení prvotního identifikátoru dokumentu a o náležitostech, které jeho podání obsahovalo. Pokud odesílatel toto potvrzení neobdrží nebo není vyzván k nápravě vad v podání, znamená to, že zpráva nebyla řádně e-podatelně doručena a podání je nezbytné zopakovat.
 5. Potvrzení o doručení, příjmu a zaevidování elektronického podání není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.
 6. Povolená velikost elektronického podání je u podání doručených prostřednictvím ISDS maximálně 100 MB, prostřednictvím e-mailu maximálně 10 MB.
 7. Datové formáty povolené pro příjem dokumentů v digitální podobě:

a) statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF
 • PDF/A, ISO 19005
 • TXT
 • ODT
 • ODS
 • DOC/DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší (nesmí obsahovat makro)
 • RTF
 • XLS/XLSX (nesmí obsahovat makro)
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)

b) statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948
 • TIF/TIFF revize 6 – nekomprimovaný
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
 • GIF

c) dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172
 • GIF

d) zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • WAV, PCM

e) účetní záznamy (faktury):

 • ISDOC/ISDOCX
 • PDF

Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ze žádosti musí být zřejmé (§ 14):

 1.  kterému povinnému subjektu (tedy kterému úřadu apod.) je určena;
 2. že žadatel se domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona;
 3. musí obsahovat adresu žadatele pro doručování;
 4. kdo ji podává (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČO, adresa sídla, resp. adresa pro doručování, kterou může být i elektronická adresa).

Nemá-li žádost tyto podstatné náležitosti, není žádostí ve smyslu citovaného zákona (tzn., že muzeum při jejím zpracování neposkytne informaci podle příslušného ustanovení citovaného zákona, ale zváží, jakou formu odpovědi žadateli poskytne).

U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, muzeum vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů k jejich doplnění, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, muzeum žádost odloží, resp. v případě žádosti nesrozumitelné a dodatečně neupřesněné rozhodne o odmítnutí žádosti; o postupu při poskytování informace se pořídí záznam. Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Postup při podávání žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon") lze podat prostřednictvím podatelny MMP, a to:

 • ústně do protokolu,
 • písemně v listinné podobě nebo
 • prostředky dálkové komunikace v elektronické podobě (např. datovou schránkou) nebo · postupem dle ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě, že žadatel požaduje převzetí písemné informace osobně, uvede to v podané žádosti.

3. Ze žádosti musí být zřejmé:

 • kterému povinnému subjektu je určena a
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona;
 • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště;
 • právnická osoba uvede název, identifikační číslo právnické osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla;
 • adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa žadatele.

4. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu.

5. Elektronická adresa MMP: podatelna@muzeumprahy.cz