Vycházka na Butovické hradiště

16. 7. 2024
Vycházka je obsazena.

Hradiště leží na mohutné ostrožně vybíhající z butovické plošiny nad Prokopským a Dalejským údolím ve výšce 75 metrů. V archeologické literatuře je známo od roku 1884 a za jeho novodobého objevitele lze považovat B. Jelínka. Archeologický výzkum na hradišti proběhl až v roce 1964 pod vedením N. Maška, množství pravěkých a raně středověkých nálezů pochází také z povrchových sběrů. Výzkum odhalil stopy pravěkého zaniklého opevnění na severním obvodu hradiště. Konstrukci hradby se nepodařilo zjistit. Dosud není známá ani vnitřní stavba obou příčných valů a velmi kusé jsou i informace o vnitřní zástavbě nekropole.

Z hradiště pocházejí četné zlomky keramiky, datující osídlení plochy do pozdní doby kamenné, kdy zde patrně stálo (opevněné) výšinné sídliště. Menší počet nálezů svědčí i o osídlení v pozdní době bronzové. Hradiště tu však vyrostlo až v 8. století, doba vrcholného rozkvětu hradiště se datuje nejspíše do 9. století po Kr.

Místo konání

Místo srazu: zastávka autobusu č. 149 Sídliště Jinonice.
Zobrazit na mapě

Informace

  • Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén)
  • Kapacita je omezena, rezervace místa

Termín