Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
od 22. 4. 2014

Virtuální prohlídka objektu a expozice

(------LINKA------)


Muzeum hlavního města Prahy spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě. Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a způsoby prezentace řemeslných spolků. Tato sbírka je základem stálé expozice ŘEMESLA V POŘÁDKU. Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost připravené na zámku ve Ctěnicích.

Expozice představuje společenský fenomén profesního sdružování řemeslníků do skupin tzv. pořádků. Termín pořádek, užívaný u nás v novověku, vyjadřoval jistotu, kterou řemeslníci díky síle svého sdružení měli, a zároveň dával najevo, že vše se děje v souladu s určitými pravidly. Totéž znamenalo i staroněmecké slovo cech, kterým řemeslnická sdružení označují historici od konce 19. století.

Rozvoj pořádků, nebo-li cechů souvisí se vznikem měst. U nás je možné ho vysledovat do 13. století. Řemeslníci byli hlavními obyvateli vznikajících měst. Tím, že se sdružovali, přispívali ke kultivaci celého prostředí. Dohlíželi na kvalitu výroby, sdíleli zkušenosti, podíleli se na ochraně slabších členů, společně se účastnili církevních obřadů a také mohli lépe prosazovat své zájmy vůči státní moci.

Každý cech vlastnil předměty, bez kterých by nemohl existovat. Cechovní pokladny, v nichž se uchovávaly cenné listiny a privilegia a poplatky za členství, nebo pokuty, z nichž se v případě nutnosti rozdělovaly almužny potřebným členům cechů. Korouhve s cechovními znaky, které členové nosili při slavnostních průvodech městem. Ferule, jež byly cechovním žezlem. Tyto předměty byly odznaky moci cechů, a zároveň jsou důkazem nesmírné hrdosti na vlastní řemesla.

Návštěvník na výstavě uvidí světově unikátní předměty, jako je například torzo slavnostní korouhve pražského cechu řezníků, které dosahuje výšky téměř 3 metry a šířky 2 metry. Samotná korouhev dosahovala velikosti nejméně 5 x 3 metry. Dochovaná část zachycuje portrét císaře Karla VI. vymalovaný jeho dvorním malířem Johannem Gottfriedem Auerbachem, na druhé straně je figura lva s datací 1730. Jedná se o jeden z mála obrazů tohoto umělce dochovaný v našich sbírkách, který byl objeven až v souvislosti s přípravou této expozice. Dále zde najde řadu náročně zdobených pokladen, z nichž některé budou instalovány otevřené. Návštěvník tak bude moci proniknout do tajemství tajných zásuvek, které truhly často mívaly. Obdivovat bude možné i slavnostní cínové nádobí zdobené rytinami cechovních znaků. Představeny budou unikátní mistrovské práce, které vytvářel tovaryš, když se chtěl stát mistrem. Tou nejpozoruhodnější je mistrovská práce pasíře Isaaca ze Starého Města Pražského z roku 1820, která představuje poslední večeři Páně.

Řada předmětů ještě nikdy nebyla vystavovaná a před prezentací musely projít náročnými zásahy konzervátorů a restaurátorů. Z celkového počtu více jak 600 kusů si návštěvník v expozici prohlédne více jak 200 nejzajímavějších předmětů cechovní kolekce ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, doplněné o unikátní kousky ze sbírek Národního muzea a Moravské galerie v Brně.

Expozice představuje fenomén profesního sdružování až do současnosti a to na příkladech současných asociací. Ukazujeme, že i dnes existuje celá řada lidí snažících se řemesla dále rozvíjet. Pořádky nebo cechy nejsou záležitostí minulosti, ale ve formě asociací či svazů existují i dnes a stejně jako v minulosti významnou měrou přispívají k rozvoji svých oborů a tím celé naší společnosti.

Práce na expozice provázela i příprava publikace. Čtenář zde najde řadu textů, které mu umožní proniknout pod roušku cechovního života. Seznámí ho s rolemi učňů, tovaryšů a mistrů, ale představí i nová zjištění o tom, jak důležité byly pro řemesla ženy, a že se zdaleka nejednalo pouze o pomocnice, ale vedly celý chod mistrovského domu a zajišťovaly i obchod s výrobky. Důležitou součástí publikace jsou i kvalitní fotografie vystavených předmětů.

Tímto počinem se Muzeum hlavního města Prahy připojilo k trendu posledních deseti let, kdy se ve společnosti na celém světě oživil zájem o řemesla a jejich historii. Výzkumy se zabývá mnoho vědeckých pracovišť a zkoumají je po stránce společenské, hospodářské, ekonomické, k nim se přidávají archivy a muzea a publikují svoje sbírky.

Fotogalerie z vernisáže

Více

Fotogalerie z tiskové konference

Více

Fotogalerie

Více
Overlay loader