Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Publikace

Pokud máte zájem zakoupit naše knihy, napište nám na e-mailovou adresu: publikace@muzeumprahy.cz Napište nám o jakou publikaci máte zájem a počet kusů, osobní předání v Praze je možné domluvit.

Knihy jsou také v prodeji na e-shopech některých knihkupectví.

Seznam publikací Muzea hlavního města Prahy >

Pozor, ještě není vyhráno

Název: Pozor, ještě není vyhráno

Autor: Renáta Kalašová

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2019

V této doprovodné publikaci k výstavě Pozor, ještě není vyhráno, naleznete soubor plakátů z období sametové revoluce. Kniha vychází u příležitosti 30. výročí událostí, které vedly k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Muzeum hlavního města Prahy tak představuje poprvé v tištěné podobě svou sbírku originálních plakátů z přelomového období naší novodobé historie – listopadu 1989 až června 1990. Předkládaný soubor plakátů je výsledkem systematické akviziční činnosti muzea. Některé z nich se do sbírek dostaly na základě vlastního sběru muzejních pracovníků v revolučních dnech roku 1989, jiné muzeum získalo později od autorů samotných nebo od soukromých sběratelů koupí či darem. Tento soubor z období sametové revoluce doplňuje bohatá fotodokumentace záběrů z pražských ulic, dotvářející jasnou představu o funkci veřejného prostoru v překotných závěrečných dnech roku 1989 a jeho nezastupitelné role informačního média

 

Nejstarší fotografie Prahy 1850 - 1870

Název: Nejstarší fotografie Prahy 1850 - 1870

Autor: Kateřina Bečková, Miroslava Přikrylová, Petra Trnková

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2019

Autorky knihy se rozhodly systematicky podchytit co nejširší spektrum fotografické produkce nejstaršího období, včetně jejích zvláštností a velikého počtu zajímavých snímků, které se dosud nikdy do popularizačních výběrů nedostaly. K naplnění tohoto vydavatelského záměru se spojily kurátorky tří pražských veřejných sbírek historických fotografií, Muzea hlavního města Prahy, Archivu hlavního města Prahy a Ústavu dějin umění AV ČR za spolupráce dalších institucí z Prahy a Vídně. Výsledkem několikaleté práce se stala monumentální odborná obrazová publikace, která zobrazuje více než 700 snímků Prahy vzniklých v prvních dvaceti letech existence fotografie. Textové pasáže uvádějí čtenáře do kontextu počátků fotografie, popisují průkopnické snažení prvních fotografů i Prahu, kterou se rozhodli fotografovat.  Obrazovou část, která obsahuje reprodukce snímků v místopisném řazení, doprovází katalog shromážděných fotografií se základními autorskými a technickými údaji.

V závěru knihy pak čtenář nalezne přehledné medailonky fotografů doplněné o poznatky z nejnovějšího archivního bádání, slovníček odborných výrazů, obsáhlý seznam bibliografie a rejstříky.

Dvojjazyčná, česko-anglická kniha si činí ambice stát se základním titulem svého oboru a nepostradatelnou příručkou každého zájemce o historii fotografie jak v Praze, tak ve středoevropském regionu.

 

 

Pro kamna ke Špačkovi – Kachle a kamnářství v renesanční Praze

Název: Pro kamna ke Špačkovi – Kachle a kamnářství v renesanční Praze

Autor: Jaromír Žegklitz, Miroslava Šmolíková

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2019

Publikace, stejně jako výstava, seznamuje s historií gotického a renesančního hrnčířství v Praze i s vývojem kamen a kamnářskou výrobou. V centru pozornosti je výjimečný archeologický objev dílny pražského měšťana a hrnčířského mistra Adama Špačka v Truhlářské ulici na Novém Městě pražském. V letech 1531 až 1572 se tu vyráběla nejen běžná stolní a kuchyňská keramika, ale i kamnové kachle – kamnářství nebylo tehdy specializovaným řemeslem. Soubor bezmála 30 000 kusů zde získaných kachlových zlomků je výjimečný jak svým počtem, tak tím, že v něm bylo identifikováno více než tři stovky různých motivů, z nichž řadu odjinud zatím vůbec neznáme. Značná část motivů na reliéfních stěnách kachlů, především portrétních a figurálních, vycházela z již existujících předloh, jak dokládá i bohatý obrazový doprovod této publikace.

Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka (1531-1572) na Novém Městě pražském. Archaeologica Pragensia – Supplementum 5.


 

Název: Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka (1531-1572) na Novém Městě pražském. Archaeologica Pragensia – Supplementum 5.

Autor: Jaromír Žegklitz

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2019, ISBN 978-80-87828-46-5. 766 stran s bohatým obrazovým doprovodem

Publikace je výsledkem autorovy několikaleté intenzivní badatelské činnosti a představuje komplexní zhodnocení jednoho z nejdůležitějších souborů renesančních kachlů v České republice i v celé Evropě. Výjimečnost tohoto souboru je dána nejen počtem nálezů (bezmála 30 000 kusů), ale zejména tím, že šťastnou shodou okolností jej lze přiřadit konkrétnímu, jménem známému výrobci. Výsledkem zpracování tohoto unikátního souboru je množství informací o fungování hrnčířské dílny, technologii výroby renesančních kachlů, použitých výzdobných motivech i o jejich kulturně historickém kontextu. Katalog nálezů poskytuje bohatou obrazovou dokumentaci celého souboru včetně množství fotograficky doložených analogií.

Zlatá Praha / Proměny města v ilustracích časopisů v šedesátých až osmdesátých let 19. století


 

Název: Zlatá Praha / Proměny města v ilustracích časopisů v šedesátých až osmdesátých let 19. století

Autor: Jiří Lukas, Pavla Státníková

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2018

Doprovodná publikace k výstavě Zlatá Praha prostřednictvím dobových vyobrazení představí hlavního město českého království, Prahu, v přelomové době. Ilustrace a texty z obrázkových časopisů Zlatá Praha, Světozor a Květy z šedesátých až osmdesátých let 19. století zachycují jedinečným způsobem průběh proměny Prahy z provinčního města rakouské monarchie v rušné, pulsující velkoměsto nově se probudivšího národa, oplývajícího sebevědomím a kulturní a hospodářskou silou. Je v nich zachycen mimořádný urbanistický, architektonický a technický rozmach města a jeho nově se rozvíjejících předměstí, ale i každodenní život všech vrstev jeho obyvatel ve všední den i ve svátek, na ulici i na plese, v práci i na výletě. 

Praha 1848 →1918

 

 

 

 

 

Název: Praha 1848 →1918

Autor: Tomáš Dvořák a Bohuslav Rejzl

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2018

Kniha je doprovodnou publikací k výstavě Praha 1848→1918. Na dvou stech stranách prezentuje víc než dvě stě vyobrazení – reprodukcí grafických listů, olejomaleb, historických fotografií a dobových plánů, které představují významné dějinné události: tzv. svatodušní bouře, při nichž došlo v červnu roku 1848 k pouličním bojům na barikádách, složitý život Pražanů v době první světové války i okamžiky v pražských ulicích na prahu samostatného státu. Zachycena jsou také období rozvoje metropole od sedmdesátých let 19. století – nová předměstí, významné stavby, rozšiřování městské dopravy či Jubilejní výstava 1891. Autoři každou kapitolu uvádějí vysvětlujícími texty a čtenář tak může získat názornou představu o dění v Praze v letech 1848 až 1918.

Strašnice … zahrada Prahy, brána armád…

 

 

 

 

 

 


Název: Strašnice … zahrada Prahy, brána armád…

Autor: Mgr. Pavla Státníková

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2018

Doprovodná publikace k výstavě.

Svaté obrázky

 

 

 

 

 

 

Název: Svaté obrázky. Pražská devoční grafika 18. a 19. století. 

Autor: Jiří Lukas, Petr Píša, Michal Wögerbauer 

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2017

Doprovodná publikace k výstavě.

(------LINKA------)


Anotace: Svaté obrázky představují specifický pramen poznání náboženského života v Čechách. Drobná devoční grafika umožňuje nejen vhled do postupných proměn náboženských představ věřících vrstev obyvatelstva, ale zachycuje i proměny výtvarného stylu od období vrcholného baroka až po období pozdního klasicismu a biedermeieru. Svaté obrázky představovaly prakticky jediné médium přinášející vizuální a někdy i textovou informaci o vzhledu širokými vrstvami uctívaných kultovních předmětů, milostných soch a obrazů, objektů lidové zbožnosti, spojených se zázraky a boží milostí. Mnohé z nich byly dotýkané s milostným artefaktem, aby tak získaly jeho duchovní a léčivou sílu. Stávaly se součástí výzdoby domácností, byly zakládány do modlitebních knížek a dávány zemřelým do rakví. Publikace seznamuje čtenáře s objekty lidové zbožnosti v barokní Praze – milostnými sochami a obrazy uctívanými v jednotlivých pražských kostelech a poutních kaplích, s jejich historií a vzhledem, jak nám jej představují devoční grafické listy. Na příkladu Jana Pachmayera pak popisuje problematiku výroby a tisku svatých obrázků v Praze po útlumu a znovuoživení náboženského života v průběhu první poloviny 19. století. Zabývá se dále cenzurou svatých obrázků v první polovině 19. století a přináší soupis pražských mědirytců a ocelorytců, tiskařů mědirytin, litografů, knihtiskařů, knihkupců a nakladatelů od sklonku 18. do počátku druhé poloviny 19. století, kteří svou činností zasahovali do výroby svatých obrázků či obchodu s nimi.

Český filmový plakát 1931-1948 

 

 

 

 

 

 Název: Český filmový plakát 1931-1948

Autor: Jindřich Čeladín 

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2017

Doprovodná publikace k výstavě.

(------LINKA------)


Anotace: V tomto katalogu naleznete ucelený výběr z více než 300 filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města Prahy. Čtenář se na stránkách publikace seznámí s klasickou formou filmového plakátu, tzv. nudle, která se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu na počátku třicátých let 20. století. Jejich popularitě také pomohla rychle se rozšiřující technologie levného ofsetového tisku. Charakteristickým rysem plakátů byla skládanka z několika obrazů či postav, doplňovaná velkými plochami výrazných barev. Tyto dobové filmové plakáty, které tehdejší odborná veřejnost nepřijala po umělecké stránce, byly především skvělými reklamními produkty. Jejich kouzlo a jistou naivitu obdivujeme teprve v dnešní době.

Od nitě ke košili

 

 

 

 

 

 


Název: Od nitě ke košili / Textil a móda středověkých Pražanů

Autoři: Helena Březinová, David Kohout, Miroslava Šmolíková

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2017
 
Doprovodná publikace k výstavě.
 
(------LINKA------)


Anotace: Bohatě obrazově vybavená publikace doprovází stejnojmennou výstavu konanou v roce 2017 v Muzeu hl. m. Prahy v domě U Zlatého prstenu na Starém Městě. Seznamuje čtenáře se středověkým textilním a barvířským řemeslem v období 14. až 15. století, vysvětluje proces vzniku textilie a jednotlivé výrobní postupy od získání výchozích surovin po zhotovení finálních výrobků, přibližuje vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny, předvádí různé typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného středověku i dobovou módu pražských měšťanů. Představuje i výsledky odborného analytického průzkumu archeologických textilií a postup jejich restaurování. Předvedena je rovněž řada originálních archeologických nálezů, etnografických exponátů a rekonstrukcí dobového oděvu.

Ludmila Kapalínová, porodní bába sobínská

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název: Ludmila Kapalínová, porodní bába sobínská

Autoři: Pavla Státníková, Prokop Remeš

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2017
 
Doprovodná publikace k výstavě.
 
(------LINKA------)


Anotace: Publikace seznamuje čtenáře prostřednictvím životního příběhu báby Ludmily s počátky historie systematického vzdělávání porodních bab na pražské univerzitě. Podtitulem knihy je Od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze. Průvodkyní výstavy První křik, první pláč i doprovodné knihy je konkrétní „bába“ Ludmila Kapalínová ze Sobína (1780–1860); coby desetinásobná matka, navíc znovu těhotná, odešla v zimním semestru 1824/25 studovat kurz porodního babictví do Prahy na univerzitu. Tady se stala žákyní jednoho ze zakladatelů moderního porodnictví Antonína Jungmanna. Ludmila pak provozovala své babické řemeslo celých osmnáct let. Působila na panství Tachlovice ve vesnicích náležejících zejména k hostivické a libocké farnosti, které se nacházejí sice na samé západní hranici dnešní Prahy, ale v 19. století byly poměrně daleko za pražskou hradbou.

Pražské veduty 18. století

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název: Pražské veduty 18. století

Autoři: PhDr. Jiří Lukas, Mgr. Miroslava Přikrylová

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2017
 
Doprovodná publikace k výstavě.
 
(------LINKA------)


Anotace: Cílem dvojjazyčné, anglicko-české publikace, která vychází současně se stejnojmennou výstavou, je seznámit čtenáře se vzhledem Prahy v průběhu 18. století. Nabízí vyobrazení a podrobné popisy více než čtyř stovek grafických listů se zpodobněním města, jeho částí, jednotlivých církevních i světských budov, ale i soch a sousoší, zdobících Karlův most a pražská prostranství. Mezi mimořádné soubory, představující nám Prahu v její celistvosti, patří rozsáhlá grafická alba vedut Friedricha Bernarda Wernera z počátku 40. let 18. století a Filipa a Františka Hegerových z let 1792 – 1796.

Rothmayerova vila – Plán rodinného domu Otto Rothmayera, 1928

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název: Rothmayerova vila – Plán rodinného domu Otto Rothmayera, 1928

Autor: Maria Szadkowska

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2016
 
(------LINKA------)


Anotace: Plán rodinného domu Otto Rothmayera obsahuje soubor reprodukcí původního plánu Rothmayerovy vily z 16. 11. 1928, jehož autorem i investorem byl architekt Otto Rothmayer. Osm samostatných listů s reprodukcemi doprovází průvodní text kurátorky objektu Marie Szadkowské popisující hledání vhodného pozemku i samotnou stavbu domu s citacemi z dopisů architekta Jože Plečnika svému žákovi a spolupracovníkovi Otto Rothmayerovi

Jan Rothmayer: Fotografie

 

 

 

 

 

 


Název: Jan Rothmayer: Fotografie

Autor: Jan Mlčoch, Markéta Othová, Martin Polák, Maria Szadkowska

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2016

Doprovodná publikace k výstavě.

(------LINKA------)


Anotace: V souvislosti s výstavou Jan Rothmayer: Fotografie, která probíhá od 27. 10. 2016 do 31. 1. 2017 ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov, byla vydána stejnojmenná publikace autorů Jana Mlčocha, Markéty Othové, Martina Poláka a Marie Szadkowské. Jejím cílem je zmapování části fotografické pozůstalosti Rothmayerových, konkrétně snímků pořízených Janem Rothmayerem mezi lety 1956–1960. Vybrané fotografie přibližují osobnost příležitostného fotografa, který se vlivem Josefa Sudka nechal očarovat krásami přírody i obyčejných věcí. Publikace rozvádí téma výstavy a obsahuje další dosud nezveřejněné fotografie Jana Rothmayera.

Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled

 

Název: Břevnov  ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled

Autor:Jana Bělová, Renáta Kalašová

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2016

Doprovodná publikace k výstavě.

(------LINKA------)


Anotace: Kniha vychází jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy, která je pokračováním výstavního cyklu Muzea hlavního města Prahy o pražských historických předměstích. Prostřednictvím dobových fotografií, pohlednic, tisků a dalších materiálů zachycuje dějiny místa do poloviny 20. století, s vybranými tematickými přesahy až do 80. let 20. století. Čtenář se formou pomyslné vycházky po zákoutích starého Břevnova seznámí s podobou této významné lokality, rozkládající se na území a v blízkosti nejstaršího mužského benediktinského kláštera v Čechách.  Zavítá na místa dávno zaniklá (jako např. Břevnovská náves a okolí) a seznámí se nejen s bohatým spolkovým a kulturním životem místních obyvatel, ale rovněž s typickými břevnovskými živnostmi či hospůdkami.

 

Pražské biografy – Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů od počátku 20. století do nedávné minulosti

Název: Pražské biografy - Pomíjivé kouzlo pražských biografů

Autor: Tomáš Dvořák, Jan Rousek

Grafické řešení: Jiří Sušanka

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2016

Doprovodná publikace k výstavě Pražské biografy, obsahující vedle výkladových textů zejména bohatý obrazový materiál – plakáty, dobové fotografie, historické plány Prahy s lokacemi biografů a kin i jejich programy, představuje místa filmových projekcí v metropoli od konce 19. století až donedávné minulosti s nezaměnitelnou „patinou“ vytvořenou dlouhými léty provozu. Toto prostředí bylo  příznačné pro desítky oněch „bijáků“ rozesetých po celé Praze, které představovaly jeden z nejrozšířenějších druhů   audiovizuální zábavy, dostupné prakticky komukoli. Po řadu desítek let do nich přicházeli diváci za svými oblíbenými filmovými hrdiny a pro drtivou většinu z nich to byla jediná možnost, jak zažívat podmanivou atmosféru filmového promítání.

(------LINKA------)


Anotace: Publikace připomíná fenomén pražských biografů od jejich úplných počátků na konci 19. století až do nedávné minulosti, kdy desítky mnohdy svérázných či unikátních kinosálů  přestaly fungovat a jejich úlohu převzaly mnohasálové unifikované komplexy. Díky historickým plánům metropole s lokacemi biografů,  desítkám jejich dobových fotografií, či programům a plakátům dávno i nedávno uzavřených biografů a kin si čtenář může udělat názornou představu o tom, jak se množství a umístění pražských biografů v běhu času proměňovalo, jak vypadaly ulice a budovy (případně pasáže) v nichž se nacházela moderní velkoryse pojatá premiérová kina jako Lucerna, Adria či Alfa, jak byly řešeny interiéry jejich honosných sálů s kapacitou mnoha set sedadel, stejně tak může získat povědomí o podobě skromnějších biografů na předměstích (žižkovská Jiskra, Karafiátův biograf v Libni) i o „sensačních dramatech“ v nich uváděných třeba roku 1914.

Související fotografie

Více

Hroby barbarů v Praze-Zličíně / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Název: Hroby barbarů v Praze-Zličíně / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Autor: Jaroslav Jiřík, Jiří Vávra, Miroslava Šmolíková, Milan Kuchařík a kol.

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2015

Unikátní výpravná publikace vydaná k stejnojmenné výstavě přibližuje dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách, přičemž ohniskem zájmu jsou zcela unikátní nálezy, učiněné při výzkumu pohřebiště z 5. století n. l., objeveného v Praze-Zličíně. 

(------LINKA------)


Anotace:
Záchranný archeologický výzkum při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr v Praze 5 – Zličíně probíhal v letech 2005 až 2007. Provádělo jej nejprve Muzeum hlavního města Prahy a poté společnost Labrys o. p. s. V jeho průběhu bylo prozkoumáno celé pohřebiště z doby stěhování národů, náležící tzv. vinařické skupině a datované do druhé až třetí třetiny 5. století n. l. Bylo zde odkryto celkem 177 hrobů, čímž se toto pohřebiště stalo dosud nejrozsáhlejší prozkoumanou nekropolí z doby stěhování národů na území České republiky a jednou z největších i v kontextu širší střední Evropy.

Přestože podstatná část hrobů byla v minulosti vyloupena, představuje kolekce získaných nálezů naprosto unikátní celek. Byl zde nalezen dosud nejobsáhlejší soubor luxusních skleněných nádob na našem území, přičemž podstatná část získaných exemplářů byla ve vynikajícím stavu zachování a náleží mezi opravdové skvosty. Také soubor předmětů z drahých kovů má význam nejen vědecký, ale v řadě případů i mimořádně umělecký a estetický.

Tato kniha je výsledkem dlouhodobého týmového úsilí mnoha lidí z řady institucí, kteří svým dílem přispěli k získání poznatků, o nichž kniha pojednává.
 

Holešovice-Bubny / V objetí Vltavy

Název: Holešovice-Bubny V objetí Vltavy / Embraced by the river Vltava

Autor: Jan Jungmann

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2014

Průvodní publikace k výstavě "Holešovice" v Muzeu hl. m. Prahy, která navazuje na cyklus předešlých výstav a publikací o pražských historických předměstích.

 

Rudolfínští mistři / Díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek.

Název: Rudolfínští mistři / Díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek.

Autor: Eliška Fučíková

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2014

Řemesla v pořádku

Název: Řemesla v pořádku

Autor: Martina Lehmannová - autorka textů, výběr obrazového materiálu

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2014

Historie profesního sdružování pražských řemeslníků od středověku po současnost

(------LINKA------)


Anotace:
Publikace se zabývá historií i současností profesních sdružení řemeslníků. Čtenáři nabídne nejen historická data, ale především vhled do fungování historických cechů i současných asociací. Představeny jsou exponáty z kolekce cechovních předmětů Muzea hlavního města Prahy, která patří k největším na světě. Najdeme zde cechovní pokladny, korouhve, ferule, vývěsní štíty, bohatě zdobené mistrovské práce. Název publikace „Řemesla v pořádku“ je jistou slovní hříčkou, která vychází z historického označení cechů, kterým se u nás říkalo pořádky, protože pořádek, řád, čest a poctivost byly vždy spojeny s řemesly.

 

Kamenný most v Praze - Obrazové svědectví historie Juditina a Karlova mostu

Název: Kamenný most v Praze - Obrazové svědectví historie Juditina a Karlova mostu

Autor: Pavla Státníková, Ondřej Šefců, Zdeněk Dragoun

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2013

Reprezentativní soubor historických vyobrazení představuje minulost unikátní památky středověké architektury a připomíná i historické události spjaté s mostem.  

(------LINKA------)


Anotace:
Tato kniha, nazvaná v podtitulu Obrazové svědectví historie Juditina a Karlova mostu, podává dosud nejúplnější publikovaný výběr dochovaných vyobrazení mostu, významných i méně významných, hypotetických, sporných, ale vždy pozoruhodných, a to většinou nejen v celku, ale i v mnoha detailech. Tato vybraná "galerie" obrazů Prahy a pražského kamenného mostu je i svědectvím o historii města, o způsobech zobrazování reality, používaných grafických či malířských technikách, ale i o vkusu našich předků. Toto obrazové svědectví je tedy vlastně také jakýmsi mostem, a to mostem mezi minulostí a současností.

 

Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích

Název: Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích

Autor: Zdeňka Krumphanzlová a kol.

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2013

Publikace katalogu dosud nejrozsáhlejšího středověkého pohřebiště, prozkoumaného Zdeňkou Jelínkovou resp. Krumphanzlovou v letech 1954-1960 v Praze Lahovicích, doplněná o výsledky nově provedené antropologické analýzy kosterního materiálu. 

(------LINKA------)


Anotace:
Katalog dosud nejrozsáhlejšího raně středověkého pohřebiště v Čechách, odkrytého v letech 1954–1960 v Praze-Lahovicích, zpřístupňuje na bázi revidovaného, nedokončeného rukopisu autorky výzkumu Zdeňky Krumphanzlové dodnes významný nálezový fond a zachycuje všechny dostupné informace z doby blízké terénnímu výzkumu (kapitoly z pera Jiřího Slámy a Zdeňka Smetánky).
Během sedmi výzkumných sezón byly v Lahovicích odkryty na čtyři stovky kostrových hrobů, jejichž moderní antropologická analýza tvoří významnou část publikace (studie Petra Stránská – Miluše Dobisíková – Jakub Likovský – Petr Velemínský: Paleodemografická a biologická charakteristika populace z Prahy-Lahovic; Jakub Likovský – Miluše Dobisíková – Petra Stránská – Adéla Hrádková – Šárka Kudrnová – Petr Velemínský: Zdravotní stav raně středověké populační skupiny z Prahy-Lahovic).
Celek doplňuje kresebná dokumentace, včetně rekonstruovaného celkového plánu pohřebiště, a reprodukce dochované části fotodokumentace výzkumu i CD s neautorizovaným rukopisem souhrnného textu Z. Krumphanzlové a elektronickou podobou celkového plánu.

 

Vinohrady – dobrá čtvrť pro dobré bydlení

Název: Vinohrady – dobrá čtvrť pro dobré bydlení

Autor: Pavla Státníková

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2012

Kniha Vinohrady - dobrá čtvrt pro dobré bydlení je doprovodná publikace stejnojmené výstavy Muzea hlavního města Prahy představující další dvě části (Vinohrady, Žižkov) dlouhodobého výstavního projektu představujícího pražské městské čtvrti.  

(------LINKA------)


Anotace:
Kniha Vinohrady – dobrá čtvrť pro dobré bydlení představí pozoruhodnou oblast Prahy v celé její pestrosti a mnohovrstevnatosti. K tématice rozvoje města se dochovalo poměrně velké množství fotografií, pohlednice a dalšího ikonografického materiálu,  prostřednictvím kterého bude čtenář seznámen s vývojem města.
S knihou v ruce můžeme putovat časem i prostorem, od dávných dob ke vzniku samostatných Vinohrad, od doby. kdy za pražskou hradbou byla  jen volná plocha, využívaná k vinařství a zemědělství a s mnoha samostatnými usedlostmi. dále máme možnost sledovat expanzivní rozvoj města. Můžeme sledovat vývoj noblesní pražské čtvrti od bouřlivé expanze města, související s bořením pražského opevnění, až ke vzniku pevně strukturované pražské čtvrti. Byla budována do velké míry regulovaně a do nových činžovních domů se stěhovala zejména vyšší střední vrstva obyvatelstva, z Prahy, nejbližšího okolí i celých Čech. V poměrně krátké době vznikla do velké míry pravidelná síť vzdušných ulic, včetně všech atributů nového města: kostel, radnice, divadlo, společenský dům ale i oddechové plochy, nemocnice a hřbitov.

 

Žižkov - Svéráz pavlačí a strmých ulic / Peculiar balconies and steep streets

Název: Žižkov - Svéráz pavlačí a strmých ulic / Peculiar balconies and steep streets

Autor: Tomáš Dvořák a kol.

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2012 

Fotografická publikace s více než 400 vyobrazeními (většinou starými pohlednicemi a fotografiemi) na 140 stranách. Vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy v Muzeu hlavního města Prahy. Jedná se o další počin v rámci dlouhodobého výstavního a publikačního projektu Muzea hlavního města Prahy představující jednotlivé pražské čtvrti.

(------LINKA------)


Anotace:
Čtenář se bude moci seznámit s proměnami Žižkova v prostoru i čase: od sídla s několika desítkami obyvatel v polovině 19. století až k hrdému samostatnému městu s více než šesti desítkami tisíc obyvatel na sklonku 19. století, jež se roku 1922 stalo součástí Velké Prahy.
Čtenář má možnost vydat se na pomyslnou vycházku Žižkovem a pomocí zejména mnohých pohlednic a fotografií, dále plánů, dobových inzerátů i krátkých vysvětlujících textů se pohybuje časem a zároveň prostorem, stejně jako se postupem času ve druhé polovině 19. století rozrůstal a rozvíjel Žižkov (vznik nových ulic, rozšiřování železniční a tramvajové dopravy, zřízení plynárny a elektrárny, zakládání škol). Kniha přiblíží způsob života obyvatel Žižkova – bydlení v pavlačových domech pro Žižkov velmi typických, čilý ruch v žižkovských ulicích, jenž se odehrával kolem obchodů, tržišť, drobných dílen a četných hostinců. Pozornost bude věnována také kritickým okamžikům v dějinách Žižkova – hlavně asanaci části Žižkova v 70. a 80. letech 20. století. Stranou nezůstanou ani archeologické nálezy. Zvláštní kapitola knihy bude věnována pozoruhodnému příběhu kolem nálezů na Komenského náměstí – dodnes 4 dochované keltské mince z původně většího pokladu a cca 15 šperků z keltského pohřebiště.

 

Kdo se bojí, nesmí do Prahy aneb strašidelné příběhy z pražských pověstí

Název: Kdo se bojí, nesmí do Prahy aneb strašidelné příběhy z pražských pověstí

Autor:  autorský kolektiv výstavy: Karel Kučera, Matěj Pospíšil, Pavlína Škrabalová, Jana Viktorínová

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2013
Kniha vychází jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy. 

(------LINKA------)


Anotace:
Nejen paláce a křivolaké uličky města utvářejí Prahu magickou, nýbrž také tajemná atmosféra, která ji obestírá a po generace podněcuje obrazotvornost jejích obdivovatelů. Součástí kulturního dědictví Prahy jsou i její pověsti, které bychom měli umět ocenit stejně jako její hmotné památky. Knížka vznikla jako doprovodná publikace k stejnojmenné výstavě a určila si za cíl připomenout pražské pověsti a zvláště nadpřirozené bytosti, které v nich vystupují. Jejich nejzajímavější příběhy a osudy jsou představeny formou komiksového zpracování v osobitém pojetí šesti mladých výtvarnic. 


 

Overlay loader