Muzeum hlavního města Prahy

Vědecko-výzkumná činnost v Muzeu hlavního města Prahy

Vědecko-výzkumná činnost v Muzeu hlavního města Prahy

 

Muzeum hlavního města Prahy provádí základní i aplikovaný výzkum ve všech odborných činnostech muzea včetně šíření výsledků této činnosti. Muzeum je zapsáno v Seznamu výzkumných organizací (dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 2. srpna 2018).

Konkrétní výzkumné projekty definuje Výzkumná strategie muzea, kterou sestavuje Oddělení vědeckého tajemníka za širší participace Vědecké rady muzea.

Výzkumná strategie odráží výzkumný záběr muzea vyznačující se zkoumáním území hlavního města Prahy, včetně jeho přirozeného zázemí, a to v kontextu odborných činností z oblasti archeologie, historie a výzkumu moderní architektury. Směřování výzkumu muzea vychází z tradičního zaměření již realizovaných projektů mapujících především všední (každodenní) život v metropoli v různých časových obdobích. Přiměřený rozsah bude ovšem věnován i výzkumu elit a významných událostí v hlavním městě.

Základem výzkumné činnosti je sbírkový fond muzea v jeho širším kontextu korespondujícím s účelem a okolnostmi vzniku sbírkových předmětů. Výzkumné působení zahrnuje proto i oblast ochrany sbírek – preventivní i sekundární.

Mezi první ryze výzkumné projekty patří tříletý výzkumný projekt (zahájený v dubnu 2018) Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí. Projekt je realizován ve spolupráci s výzkumným sdružením vysokých školy a AV ČR Cesnet a softwarovou firmou Musoft. Projekt byl podpořen v rámci programu Éta Technologické agentury ČR. Výsledkem bude možnost realizovat digitalizaci a prezentaci sbírkových předmětů na kvalitativně vyšší úrovni v podobě 3D modelů.

Overlay loader