Muzeum hlavního města Prahy

Oddělení archeologických sbírek

Archeologické oddělení Muzea hlavního města Prahy vzniklo pod názvem Abteilung für Vor- und Frühgeschichte v roce 1941, a to převzetím a přičleněním do té doby samostatného Jírova archeologického muzea na Hanspaulce v Praze-Dejvicích, které tehdy spravovala Společnost pro zachování a rozmnožení archaeologických sbírek J. A. Jíry. Jelikož toto připojení bylo provedeno pod silným nátlakem Němci kontrolovaného Osvětového odboru Magistrátu města Prahy a vedoucího Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Německé Karlovy univerzity L. Zotze, bylo v letech 1945–1946 uskutečněno formálně ještě jednou – archeologické oddělení od té doby neslo název Pravěké oddělení J. A. Jíry. V druhé polovině padesátých let 20. století bylo zrušeno a v následujícím desetiletí jako archeologická pobočka převedeno do nově vytvořeného Odborného oddělení Muzea hlavního města Prahy, které zahrnovalo ještě historické pracoviště a pracoviště péče o sbírky. 1. ledna 1975 vzniklo v rámci reorganizace muzea Archeologické oddělení Muzea hlavního města Prahy, které bylo v roce 2004 při další celkové reorganizaci přejmenováno na Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy.

Od svého konstituování sídlilo archeologické oddělení na zámečku Hanspaulka v Praze-Dejvicích. V roce 1995 se přestěhovalo do bývalého areálu firmy Koh-i-noor v Praze-Stodůlkách, kde krátce předtím začalo vznikat nové centrální pracoviště muzea. Již v druhé polovině čtyřicátých let 20. století se archeologické oddělení zapojilo do provádění systematických i záchranných terénních výzkumů na území Prahy a v jejím bezprostředním okolí. K mimořádně hodnotným akcím patří především rozsáhlé záchranné výzkumy v Praze-Hloubětíně, Kobylisích a Čakovicích v padesátých letech 20. století (B. Soudský), předstihové výzkumy výšinných sídlišť Baba v Praze-Dejvicích a Klobouček v Praze-Zličíně (J. Havel) a záchranné výzkumy před stavbou Jihozápadního města v Praze-Stodůlkách a retenční nádrže Jiviny v Praze-Ruzyni (J. Kovářík) v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. V roce 2006 byla terénní činnost výrazně utlumena; archeologické oddělení se v současné době aktivně účastní pouze menších akcí v centru Prahy, neboť hlavní pozornost je věnována vyhodnocení získaného pramenného fondu a systematickému zpracování tzv. staré archeologické sbírky.

Rozsáhlá archeologická sbírka, kterou oddělení spravuje, tvoří základ stálých muzejních expozic Praha v pravěku a Středověká Praha. Již od šedesátých let 20. století archeologické oddělení pravidelně připravuje také krátkodobé výstavy. Především školám a zájmovým kroužkům, ale také široké veřejnosti jsou určeny Archeologické programy pro školy a Archeologické programy pro veřejnost.

Odborná činnost zaměstnanců oddělení (archeologické výzkumy, zpracování tzv. staré archeologické sbírky, dějiny pražské archeologie) je prezentována především na stránkách časopisu Archaeologica Pragensia.

Několik monografií s archeologickými tématy vyšlo v celomuzejní ediční řadě Acta Musei Pragensis, popř. jako samostatné publikace.

Overlay loader