Muzeum hlavního města Prahy

Fotoarchiv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy

Fotoarchiv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy obsahuje negativy s fotografiemi, jež souvisejí s činností archeologického oddělení a archeologií v muzeu. V současné době je – obdobně jako archiv archeologického oddělení  – rozdělen do pěti fondů: fond J. A. Jíra, fond Společnost, fond I.Kiekebuschová, fond Archeologie do roku 1945, fond Archeologie po roce 1945.


Fond J. A. Jíra
Fond J. A. Jíra obsahuje (skleněné) negativy a fotografie, které byly majetkem Josefa Antonína Jíry. Kromě jeho vlastních negativů a fotografií jsou součástí tohoto fondu také skleněné negativy, jež původně patřily Ludvíku Šnajdrovi (Jíra je získal v roce 1914 po Šnajdrově smrti od jeho dcer). Fond doposud není kompletně uspořádán.
Způsob citace materiálů z fondu J. A. Jíra by měl mít tuto podobu: fotoarchiv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy (ve zkratce: fotoarchiv OAS MMP) – fond J. A. Jíra.

Fond Společnost
V rozsahem nevelkém fondu Společnost jsou shromážděny negativy a fotografie, které souvisejí s existencí a činností Společnosti pro zachování a rozmnožení archeologických sbírek J. A. Jíry, jež byla od roku 1920 z právního hlediska vlastníkem sbírky J. A. Jíry; její činnost byla ukončena na přelomu let 1946 a 1947. Fond doposud není kompletně uspořádán.
Způsob citace materiálů z fondu Společnost by měl mít tuto podobu: fotoarchiv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy (ve zkratce: fotoarchiv OAS MMP) – fond Společnost.

Fond I. Kiekebuschová
Fond I. Kiekebuschová obsahuje negativy a fotografie, jež vznikly během působení Ingeborg Kiekebuschové a německé správy muzea na Hanspaulce v letech 1940–45. Jako (tehdy) samostatný fotoarchiv jej vytvořila I. Kiekebuschová v letech 1944–45, která k němu také vypracovala kvalitní inventář (viz archiv Oddělení archeologických sbírek – fond I. Kiekebuschová, svazek 9). Celý fond zachovává původní podobu tohoto fotoarchivu, tj. také jeho původní členění na tři části:
část A – fotodokumentace části Jírovy sbírky z let 1944-45 (nálezy od střední doby bronzové po dobu stěhování národů, ojediněle též nálezy ze starších období), na několika snímcích jsou zachyceny též nálezy z výzkumu na Šestákově skále v Šárce roku 1942 a předměty z původní sbírky Městského muzea;
část B – varia: snímky Hanspaulky a okolí, fotodokumentace z výzkumu na Šestákově skále v Šárce z let 1942 a 1944, fotografie obrazových tabulek z odborných publikací;
část C – fotodokumentace nálezů z jiných muzeí z let 1943–45.
Způsob citace materiálů z fondu I. Kiekebuschová by měl mít (např. u namátkou vybrané fotografie A 158) tuto podobu: fotoarchiv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy (ve zkratce: fotoarchiv OAS MMP) – fond I. Kiekebuschová, foto A 158.

Fond Archeologie do roku 1945
Nepříliš velký fond Archeologie do roku 1945 zahrnuje negativy a fotografie archeologických nálezů, které vznikly před rokem 1945 a nejsou uloženy ve fondech J. A. Jíra, Společnost a I. Kiekebuschová. Fond doposud není kompletně uspořádán.
Způsob citace materiálů z fondu Archeologie do roku 1945 by měl mít tuto podobu: fotoarchiv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy (ve zkratce: fotoarchiv OAS MMP) – fond Archeologie do roku 1945.

Fond Archeologie po roce 1945
Ve fondu Archeologie po roce 1945 jsou shromážděny veškeré negativy s příslušnými fotografiemi z terénních výzkumů, nálezů, výstav apod., které vznikly po roce 1945. Fond doposud není kompletně uspořádán.
Způsob citace materiálů z fondu Archeologie po roce 1945 by měl mít tuto podobu: fotoarchiv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy (ve zkratce: fotoarchiv OAS MMP) – fond Archeologie po roce 1945.

Overlay loader