Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních ryze archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a (raně) středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje kompletní přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů, v případě aktuální potřeby jsou zařazovány další samostatné oddíly (např. vzpomínky a nekrology, bibliografie).

Časopis vycházel v letech 1980–1989 1× ročně; v devadesátých letech minulého století se v souvislosti s finančními problémy jeho periodicita stala nepravidelnou, zároveň ovšem tehdy vyšly také dva svazky Supplement. V roce 2003 byl z rozhodnutí vedení Muzea hlavního města Prahy (vydavatele časopisu) doplněn o nově založený sesterský časopis Historica Pragensia, který je věnován dějinám Prahy; jednotlivá čísla obou časopisů se od té doby střídají v dvouleté periodicitě, tj. časopis Archaeologica Pragensia vychází v sudých letech, zatímco časopis Historica Pragensia je vydáván v lichých letech.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 31. ledna 2014 byl časopis Archaeologica Pragensia zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Jednotlivé příspěvky jsou recenzovány dvěma oponenty z pracovišť, z nichž nepochází autor článku. Recenzní posudky jsou vypracovány písemně a jejich závěry jsou anonymně poskytnuty autorovi jako oficiální stanovisko redakční rady. Autor je povinen k tomuto stanovisku přihlédnout při konečné úpravě rukopisu a informovat odpovědného, popř. výkonného redaktora o provedených změnách.

Redakční rada:
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)
PhDr. Michal Bureš (Archeo Pro o.p.s.)
PhDr. Zdeněk Dragoun (Národní památkový ústav, územní odborné pracovště v hlavním městě Praze)
Mgr. Michal Kostka (Muzeum hlavního města Prahy) – výkonný redaktor
PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D. (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, v. v. i.)
Mgr. Petr Starec (Muzeum hlavního města Prahy) 
Mgr. Miroslava Šmolíková (Muzeum hlavního města Prahy) – odpovědný redaktor

Vydavatel:
Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 1, 110 01 Praha 1, IČO 00064432

ISSN:
0231-6390

ISBN:
978-80-85394-28-93-1 (Archaeologica Pragensia 21/2012)
 


Pokyny pro autory:

1. text

•     text dodat v MS WORDu, čistý, bez jakéhokoliv formátování, s levým zarovnáním
•     nepoužívat žádné odsazení odstavců, žádné tabulátory nebo mezery na začátku odstavců
•     odstavce oddělovat pouze klávesou Enter
•     nadpisy psát bez formátování, oddělené jen prázdnou řádkou, bez tečky
•     mezi slovy smí být pouze jedna mezera, slova nedělit
•     zvýraznění textu je povoleno pouze v podobě kurzíva nebo tučně
•     v případě poznámek pod čarou pro jejich číslování v textu použít horní index; využít standardních poznámek pod čarou v MS WORDu
•     rozlišovat použití spojovníku (-) a pomlčky (–)
•     číslovky v textu psát slovem, podle pravidel českého pravopisu (např. čtyřicet domů, ale 1–1,5 m)
•     pokud se v textu vyskytují speciální znakové sady (zvláště u jiných jazykových rodin – jako např. severské jazyky, azbuka, předovýchodní jazyky apod.),
      je dobré na jejich výskyt upozornit předem
•     nezapomenout na souhrn článku v češtině (= podklad) pro resumé (!), které bude v angličtině

2. obrázky a popisky

•     zrcadlo pro obrazové přílohy má velikost 135 × 190 mm (včetně popisek!)
•     fotografie a scanované kresby (bitmapové obrázky) dodávat ve formátu .TIFF (bez komprese nebo s LZW kompresí, nepoužívat JPG kompresi!),
       v rozlišení 300 DPI pro požadovanou velikost
•     fotografie z digitálních fotoaparátů dodávat ve zdrojové podobě (nepřeukládat!), v nejlepší možné velikosti a rozlišení
•     pérové kresby dodat v rozlišení 600 DPI
•     vektorové obrázky např. z ArcView dodat ve formátu .EPS, .WMF, z CAD ve formátu .DWG, .DXF
•     obrázky číslovat v pořadí tak, jak jdou za sebou v textu (stačí použít provizorní číslování, redakce následně zajistí jednotnou podobu)
•     popisky k obrázkům dodávat zvlášť, mimo text, identicky označené jako příslušný obrázek nejlépe číslicí, opět v neformátovaném textu,
      za poslední větou popisky nedělat tečku
•     vytištění barevných obrazových příloh hradí vydavatel (tj. Muzeum hlavního města Prahy), nikoliv autor
•     vhodné je vyznačit zřetelně v textu doporučení nejbližšího umístění obrázku, a to takto: *obr.1.


Obsahy jednotlivých čísel:

Archaeologica Pragensia – Supplementum 2/1995


Praha v pravěku
Marie Fridrichová, Jan Fridrich, Josef Havel, Jan Kovářík

Kniha, jejíž rukopis vznikl již v druhé polovině osmdesátých let 20. století, přináší ucelený přehled vývoje osídlení Pražské kotliny od starší doby kamenné po 10. století n. l. s bohatou kresebnou a fotografickou dokumentací nálezů; součástí publikace je také nástin historie archeologického výzkumu Prahy a charakteristika jejího přírodního prostředí. Každému období je věnována samostatná kapitola, která je zakončena přehledem nejvýznamnějších nalezišť. Připojen je souhrnný přehled nejdůležitější odborné literatury.    
 

Archaeologica Pragensia – Supplementum 1/1991


Slovanské kostrové pohřebiště v Praze 5 – Motole
Jan Kovářík

V knize je kompletně zveřejněn záchranný výzkum kostrového pohřebiště v areálu Fakultní nemocnice v Motole, který provádělo Muzeum hlavního města Prahy pod vedením Jana Kováříka v letech 1975–76. Těžiště díla spočívá v podrobném popisu jednotlivých hrobů a nálezů, nedílnou součást publikace tvoří kresebná dokumentace hrobů i nálezů a fotografie odkrytých nálezových situací. Připojeno je statistické a typologicko-chronologické vyhodnocení nálezů. Knihu uzavírá antropologické vyhodnocení koster z pera Miroslavy Blajerové.

Archaeologica Pragensia 21/2012


PETR ŠÍDA
K paleolitickým nálezům ve sbírce Muzea hlavního města Prahy
On Palaeolithic finds in the collection of the City of Prague Museum
 
 
MILOŠ HLAVA
Ingeborg Kiekebuschová a výzkumy na Šestákově skále v Šárce v letech 1942 a 1944
Ingeborg Kiekebusch and the excavations at Šesták᾿s rock in Šárka in 1942 and 1944
  

MICHAL KOSTKA
K pravěkému osídlení na Starém Městě pražském
On prehistoric settlement in the Old Town of Prague
  
ZUZANA BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ
Soubor nádob z přechodu eneolitu a doby bronzové z Prahy-Karlína 
An assemblage of vessels from the transition period between the Aeneolithic and the Bronze Age from Prague-Karlín
 
 
MARIKA TISUCKÁ – MILOŠ HLAVA
Neznámý soubor bronzových předmětů z Kozích hřbetů (?) ze sbírky G. V. Jenče
An unknown assemblage of bronze objects from Kozí hřbety (?) from the collection of G. V. Jenč

Více >

Archaeologica Pragensia 20/2010


Věnováno Josefu Antonínu Jírovi u příležitosti 80 let od jeho úmrtí

Osudy
JOSEF ANTONÍN JÍRA
Curriculum vitae
Curriculum vitae
  

KAREL SKLENÁŘ
Josef Antonín Jíra a „třetí proud“ v české archeologii přelomového období
Josef Antonín Jíra and the “third stream” in the Czech Archaeology of the turning period
  

STANISLAV KODYM
Josef A. Jíra. Jeho život a jeho dílo
Josef Antonín Jíra. His life and work
  

STANISLAV KODYM
První desítiletí činnosti Společnosti pro zachování a rozmnožení archaeologických sbírek J. A. Jíry v Dejvicích 1920–1930 
The first decade of the activity of the Society for protection and proliferation of J. A. Jíra’s archaeological collection in Dejvice 1920–1930

Více >

Archaeologica Pragensia 19/2008


JAN HORÁK – MARTIN KVIETOK – PAVEL KUBÁLEK – MARTIN HOLUB – MILAN KUCHAŘÍK
Birituální pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Jinonicích
Bi-ritual cemetery of the Bell Beaker Culture at Prague-Jinonice
 
 
JAN TUREK
Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze II. Katalog
a diskuse o vzniku a původu nejstarších zvoncovitých pohárů
Cemeteries of the Bell Beaker Period in Prague II. Catalogue and discussion on the rise and origin of the Earliest Bell Beakers
  
MICHAL KOSTKA – LUBOR SMEJTEK – PAVEL KUBÁLEK
Dva hroby z konce eneolitu v Praze-Čakovicích: osamocený pohřeb rodiny?
Two graves of the Final Eneolithic Period at Prague-Čakovice: a solitaire family burial?
  

MILOŠ HLAVA
Laténský kruh z Dalovic (okr. Mladá Boleslav) ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
La-Tène bronze ring from Dalovice (Distr. Mladá Boleslav) in collection of the City of Prague Museum 
  

MILAN KUCHAŘÍK – PAVEL KUBÁLEK
Kostrový hrob z doby laténské v Schoellerově ulici v Praze-Čakovicích
Inhumation burial of the La-Tène Period at Schoellerova Street in Prague-Čakovice

Více >

Archaeologica Pragensia 18/2006


Slovo editorů

Jubilantům
PETR SOMMER
Šedesátka dr. Zdeňka Dragouna a dr. Michala Trymla
  
JAN BARTONÍČEK
Zdeněk Dragoun, renesanční duch v barokním hávu
  
MICHAL BUREŠ – JAN HAVRDA
Duchem stále mladý Michal Tryml, šedesátiletý

Archeologie domácí
IVANA BOHÁČOVÁ
Pohanské rituály či běžné řemeslo? Příspěvek k poznání zázemí Pražského hradu na přelomu raného a vrcholného středověku
The Pagan rituals or an ordinary craft? A contribution towards the knowledge of the Prague Castle background on the verge of Early and High Middle Ages

Více >

Archaeologica Pragensia 17/2005


Slovo editorů
  
JAN KLÁPŠTĚ – ZDENĚK SMETÁNKA
Dny a roky v archeologii. K životnímu jubileu Julie Richterové
  
Bibliografie PhDr. Julie RIchterové
  
IVANA BOHÁČOVÁ – ZDENĚK DRAGOUN
Miroslav Richter pětasedmdesátiletý
  
MICHAL BUREŠ – JAN TUREK
Záchranný archeologický výzkum lokality zničené stavbou v areálu čp. 16 v Praze 6 – Vokovicích
Rescue excavation of the destroyed site at the Farm-yard No. 16 in Prague 6 – Vokovice
  

PAVEL KUBÁLEK
Antropologický rozbor hrobu kultury zvoncovitých pohárů z Prahy 6 – Vokovic
The anthropological analysis of a Bell Beaker Culture grave from Prague 6 – Vokovice

JAN TUREK
Polotovar šňůrového sekeromlatu ze štítarského sídliště v Praze-Řeporyjích
Roughout of a Corded Ware battle-axe from the Late Bronze Age (Štítary Culture) settlement at Prague-Řeporyje   

Více >

Archaeologica Pragensia 16/2002


Slovo redakce
  
MICHAL ERNÉE – PAVEL KUBÁLEK – JAN TUREK
Hrob stařenky z období kultury zvoncovitých pohárů v Praze 10 – Záběhlicích
A burial of an elderly woman of the Bell Beaker Period in Prague 10 – Záběhlice
  

MICHAL KOSTKA – LUBOR SMEJTEK
Tři dětské hroby z doby bronzové v Praze-Ďáblicích
Three Bronze Age child graves from Prague-Ďáblice
 
 
NAĎA PROFANTOVÁ
Zlomek nádoby z doby stěhování národů z hradiště Zámka v Praze-Bohnicích
Part of a Migration Period vessel from the Zámka hill-fort at Prague-Bohnice
  
NAĎA PROFANTOVÁ
Doklad velkomoravského vlivu z Prahy-Bohnic
Evidence of Great Moravian influence at Prague-Bohnice
 
 
VLADIMÍR DANĚČEK – MICHAL LUTOVSKÝ
K raně středověkému hradišti v Praze-Vinoři
On the Early Medieval enclosure at Prague-Vinoř

Více >

Archaeologica Pragensia 15/2000


VÁCLAV MOUCHA
Hromadné nálezy ze starší doby bronzové na území Prahy
Hortfunde aus der älteren Bronzezeit auf dem Territorium Prags
  

JAN FRIDRICH – JAN HAVRDA – ZUZANA SKLENÁŘOVÁ – IVANA SÝKOROVÁ – PETR ŠÍDA
Nález staropaleolitické valounové industrie v Praze 2 na Královských Vinohradech
Ein Fund altpaläolithischer Geröllindustrie in Prag 2 – Vinohrady
 
 
JAN TUREK
Pravěké sídlištní objekty s paleobotanickými nálezy z Prahy-Ďáblic
Prehistoric settlement features with palaeobotanical finds from Prague-Ďáblice
 
 
JAN TUREK – VLADIMÍR DANĚČEK
Nedestruktivní průzkum na hradišti v Praze-Butovicích
A surface survey of the hill-fort site at Prague-Butovice
  

MICHAL LUTOVSKÝ – JIŘÍ MILITKÝ
Raně středověké nálezy z hradiště v Praze-Butovicích ve sbírkách Národního muzea
Frühmittelalterliche Funde vom Burgwall in Prag-Butovice in den Sammlungen des Nationalmuseums

Více >

Archaeologica Pragensia 14/1998


ZDENĚK DRAGOUN
† Václav Huml
  
JAN TUREK – VLADIMÍR DANĚČEK – MICHAL KOSTKA
Kamenný stůl – polykulturní pravěké sídliště v Praze-Vinoři
The non-destructive survey of the prehistoric site “Kamenný stůl” at Prague-Vinoř
 
 
JAN TUREK – KAREL KRÁL
Nové nálezy starší a střední doby bronzové z Prahy
New Early and Middle Bronze Age finds from Prague
 
 
LADISLAV HÁJEK – VÁCLAV MOUCHA
Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, V. část
Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag (V. Teil)
 
 
JAN HAVRDA
Pozdně halštatský nález ze středověkých vrstev na Starém Městě pražském
Ein späthallstattzeitlicher Fund aus mittelalterlichen Schichten in der Prager Altstadt

Více >

Archaeologica Pragensia 13/1997


ZDENĚK MÍKA
† Marie Fridrichová
  
MICHAL KOSTKA – MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ
Časně eneolitické sídliště s pohřby v Praze-Nebušicích
Eine frühäneolithische Siedlung mit Gräbern in Prag-Nebušice
  
JAN TUREK
Nález misky typu „Lublaňských blat“ z Prahy – Šárky. Úvahy o výzkumu eneolitických opevněných výšinných sídlišť
The bowl of the “Laibacher Moor” type from Prague – Šárka. Thoughts on the social significance of Eneolithic Fortifications
  
JAN FRIDRICH – MARIE FRIDRICHOVÁ – EVA ZIKMUNDOVÁ
Osteologický materiál z knovízských sídlištních jam v Praze-Stodůlkách
Das osteologische Material aus den Knovízer Siedlungsgruben in Prag-Stodůlky
  
MARIE FRIDRICHOVÁ – NAĎA PROFANTOVÁ
Časně slovanské žárové hroby z Prahy-Bohnic
Frühslawische Brandgräber aus Prag-Bohnice

Více >

Archaeologica Pragensia 12/1996


JAN TUREK
Osídlení Pražské kotliny v závěru eneolitu. Nástin problematiky období zvoncovitých pohárů
The Prague region in the Late Eneolithic Period
  

MICHAL KOSTKA
Pozdně římský kostrový hrob z Dolních Chaber
Das Skelettgrab aus der späten Römerzeit in Dolní Chabry
  
NAĎA PROFANTOVÁ
Slovanské osídlení hradiště Bohnice – Zámka a jeho zázemí. Na základě výzkumů N. Maška
Die slawische Besiedlung des Burgwalls Bohnice – Zámka und seines Hinterlandes. Auf Grund der Ausgrabungen N. Mašeks
  
JAN HAVRDA
Příspěvek k osídlení jihozápadního předpolí Pražského hradu v 9.–10. století
Ein Beitrag zur Besiedlung des südwestlichen Vorfeldes der Prager Burg im 9.–10. Jahrhundert
  
JARMILA ČIHÁKOVÁ
Archeologická dokumentace v prostoru Malostranské besedy
Die archäologische Dokumentation im Raum des Objektes Malostranská beseda

Více >

Archaeologica Pragensia 11/1991


HELENA OLMEROVÁ – IVAN PAVLŮ
Neolitický sídelní areál v Liboci, k. ú. Praha 6 – Dolní Liboc
Das neolithische Siedlungsareal in Liboc, Katastergebiet Prag 6 – Dolní Liboc
  
VLADIMÍR ČTVERÁK
Štítarské a starší sídlištní objekty ze záchranného výzkumu v Ořechu, okr. Praha-západ
Štítary-Objekte sowie ältere Siedlungsobjekte aus der Rettungsgrabung in Ořech, Bez. Prag-West
  

JAROMÍR CHOCHOL – JAROSLAVA PAVELKOVÁ
Antropologický posudek koster ze štítarských objektů v Ořechu, okr. Praha-západ
  
IVO CHLUPÁČ
Geologicko-petrografické zhodnocení horninových vzorků z lokality Ořech, okr. Praha-západ
  
LUBOMÍR PEŠKE
Paleoosteologický rozbor lokality Ořech 1979–1980, okr. Praha-západ

Více >

Archaeologica Pragensia 10/1989


JOSEF HAVEL – JAROSLAVA PAVELKOVÁ
Pohřební ritus a antropologické zhodnocení populační skupiny kultury zvoncovitých pohárů z území Čech
Burial rite and the anthropological evaluation of the population group of the Bell Beaker Culture from the territory of Bohemia (Czechoslovakia)
  

JIŘÍ WALDHAUSER
Addenda k nálezům uch bronzových zobákovitých konvic z Prahy-Modřan a Číňova
Einige Details zu den Funden der Bronzeschnabelkannen aus Prag-Modřany und Číňov
  

MICHAL BUREŠ
Pec na pálení vápna laténsko-římského horizontu v Bubenči
Der Kalkbrennofen aus der latène-römischen Zeit in Bubeneč
  
NAĎA PROFANTOVÁ – MICHAL LUTOVSKÝ
Byzantská přezka z Prahy-Košíř
Byzantinische Schnalle aus Prag-Košíře
  

JAN KOVÁŘÍK – MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ
Sídlištní objekty z doby hradištní v Praze 5 – Stodůlkách
Siedlungsobjekte aus der Burgwallzeit in Prag 5 – Stodůlky

Více >

Archaeologica Pragensia 9/1988


JOSEF HAVEL – JAN RULF
Neolitické osídlení v Praze 6 – Liboci
Die neolithische Besiedlung in Prag 6 – Liboc
  
LADISLAV HÁJEK – VÁCLAV MOUCHA
Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, IV
Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag, IV. Teil
  
MARIE FRIDRICHOVÁ
Bylanské sídliště v Praze 8 – Kobylisích
Eine Bylaner Siedlung in Prag 8 – Kobylisy
  
ZDENĚK DRAGOUN
Záchranný výzkum v ulici Na Příkopě v Praze
Eine Rettungsgrabung in der Straße Na Příkopě in Prag
  
ZDENĚK DRAGOUN
K vývoji jednoho staroměstského bloku
Zur Entwicklung eines altstädtischen Häuserblocks

Více >

Archaeologica Pragensia 8/1987


MICHAL BUREŠ
Plochá kostrová pohřebiště doby laténské v Praze
Die Flachgräberfelder der Latènezeit in Prag
  

VÁCLAV HUML
Kostel sv. Klimenta na Novém Městě pražském ve světle historickoarcheologického výzkumu
Church of St. Clement in the New Town of Prague in the light of a historical-archaeological investigation
  

JOACHIM HERRMANN
O počátcích Berlína

Archaeologica Pragensia 7/1986


LADISLAV HÁJEK – VÁCLAV MOUCHA
Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, III
Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag, III. Teil
  

MARIE FRIDRICHOVÁ
Záchranný výzkum v Praze 8 – Bohnicích. I. Sídliště řivnáčské a pozdně halštatské
Eine Rettungsgrabung in Prag 8 – Bohnice. I. Die Siedlung der Řivnáč- und Späthallstattkultur
  
MARIE FRIDRICHOVÁ – JOSEF HAVEL
Halštatská chata z Prahy-Lipenců
Ein hallstattzeitliches Grubenhaus aus Prag-Lipence
  

JIŘÍ WALDHAUSER
Problémy interpretace pozdně laténského objektu 2/83 z Prahy-Bubenče a otázky obchodu u českých Keltů
Die Interpretation des spätlatènezeitlichen Objektes 2/83 aus Prag 6 – Bubeneč und die Handelsprobleme der böhmischen Kelten
   
MAGDALENA BERANOVÁ
Otázka velikosti polností k výživě člověka, rodiny a vesnice u Slovanů i v pravěku
Die Ackergröße im Verhältnis zur Ernährung eines Menschen, einer Familie und eines Dorfes bei den Slawen und in der Vorzeit

Více >

Archaeologica Pragensia 6/1985

 

LADISLAV HÁJEK – VÁCLAV MOUCHA
Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, II
Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag, II. Teil
  
JOSEF HAVEL – JAN KOVÁŘÍK
Pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou v povodí Prokopského potoka
Die Gräberfelder der Schnurkeramik im Einzugsgebiet des Baches Prokopský potok
  
MARIE FRIDRICHOVÁ
Knovízské sídliště s keramickou pecí v Praze-Motole
Die Knovízer Siedlung mit einem keramischen Ofen in Prag-Motol
  
MARIE FRIDRICHOVÁ
Bylanské nálezy z Dolních Chaber
Bylaner Funde aus Dolní Chabry
  
JIŘÍ WALDHAUSER
Hromadný nerituální hrob historických Keltů z Prahy-Bubenče
Eine nichtrituelle Massenbestattung historischer Kelten aus Prag-Bubeneč

Více >

Archaeologica Pragensia 5/1984 – díl 2


Obsah 2. dílu:

LADISLAV HRDLIČKA
Nástin vývoje reliéfu historického jádra Prahy ve středověku
Abriβ der Entwicklung des historischen Prager Stadtkernreliefs im Mittelalter

HUBERT JEČNÝ – JARMILA ČIHÁKOVÁ – SVĚTLANA KRŠÁKOVÁ – HELENA OLMEROVÁ – DANA STEHLÍKOVÁ – LADISLAV ŠPAČEK – MICHAL TRYML
Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města
Prag im Frühmittelalter. Eine der gegenwärtigen Betrachtungsweisen der Entwicklung der Přemyslidenstadt
  
JAN KLÁPŠTĚ
Archeologie a zázemí středověké Prahy
Die Archäologie und das Hinterland des mittelalterlichen Prags
  
VÁCLAV HUML
Mladohradištní osídlení v Praze 8 – Čimicích
Die jungburgwallzeitliche Siedlung in Prag 8 – Čimice
  
IRENA PAVLŮ
Raně středověké sídliště v Praze 8 – Čimicích
Die frühmittelalterliche Siedlung in Prag 8 – Čimice

Více >

Archaeologica Pragensia 5/1984 – díl 1


Obsah 1. dílu:
Od redakce
  
ZDENĚK MÍKA
Úvodní projev
Einleitungsreferat
  
Závěrečné usnesení XV. celostátní konference archeologů středověku „Počátky a vývoj raně historické Prahy a středověkých městských opevnění“
  
MIROSLAV RICHTER
Archeologický výzkum Prahy
Archäologische Erforschung von Prag
  
RUDOLF TUREK
Praha jako rezidenční sídlo časného středověku
Prag als Residenz des frühen Mittelalters
  
JINDŘICH TOMAS
Problematika studia dějin Prahy v období raného feudalismu – vývoj pražské raně feudální městské aglomerace
Die Problematik des Studiums der Geschichte Prags in der Epoche des Frühfeudalismus – Die Entwicklung der Prager frühfeudalen städtischen Agglomeration

Více >

Archaeologica Pragensia 4/1983


JOSEF HAVEL
Sto let archeologické činnosti v Muzeu hlavního města Prahy
Hundert Jahre archäologischer Tätigkeit im Museum der Hauptstadt Prag
  
LADISLAV HÁJEK – VÁCLAV MOUCHA
Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze
Die Funde aus der Lage Zámka bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag
  

PROKOP KONOPA
Nález sídlištního objektu řivnáčské kultury v Praze 8 – Čimicích
Der Fund eines Siedlungsobjektes der Řivnáč-Kultur in Prag 8 – Čimice
  
JOSEF HAVEL – JAN KOVÁŘÍK
Hromadný nález řivnáčské keramiky v Praze 9 – Kbelích
Der Massenfund von Keramik der Řivnáč-Kultur in Prag 9 – Kbely
  
JAN KOVÁŘÍK
Sídliště únětické kultury v Praze 9 – Čakovicích
Eine Siedlung der Úněticer Kultur in Prag 9 – Čakovice

Více >

Archaeologica Pragensia 3/1982


JOSEF HAVEL
Dva hroby kultury zvoncovitých pohárů z Prahy
Zwei Gräber der Glockenbecherkultur aus Prag
  

JOSEF HAVEL – JAN KOVÁŘÍK
Hrob únětické kultury z Prahy 6 – Lysolají
Ein Grab der Úněticer Kultur aus Prag 6 – Lysolaje

MARIE FRIDRICHOVÁ
Sídlištní nálezy střední doby bronzové z Prahy-Bubenče
Siedlungsfunde der mittleren Bronzezeit aus Prag-Bubeneč
  
JAN KOVÁŘÍK
Žárové pohřebiště nejstarší fáze knovízské kultury v Praze 6 – Bubenči
Das Brandgräberfeld der ältesten Phase der Knovízer Kultur in Prag 6 – Bubeneč
  
JAN KOVÁŘÍK
Bronzový inventář žárového hrobu I. stupně knovízské kultury z Prahy 10 – Vršovic
Das Bronzeinventar des Brandgrabes der I. Stufe der Knovízer Kultur aus Prag 10 – Vršovice

Více >

Archaeologica Pragensia 2/1981


NORBERT MAŠEK
Neolitické a eneolitické sídliště v Praze 10 – Hostivaři
Neo- und äneolithische Siedlung in Prag 10 – Hostivař
  
JAN KOVÁŘÍK
Pravěké sídlištní objekty v Praze 5 – Motole
Die vorgeschichtlichen Siedlungsobjekte in Prag 5 – Motol
  
JOSEF HAVEL
Archeologické nálezy z Prahy-Lipenců
Archäologische Funde aus Prag-Lipence
  
JOSEF HAVEL
Nové nálezy únětické kultury v Praze 8 – Čimicích
Neue Funde der Úněticer Kultur in Prag 8 – Čimice
  
JAROMÍR CHOCHOL
Antropologické zhodnocení dalších kosterních nálezů únětické kultury z Prahy-Čimic
Die anthropologische Analyse weiterer Skelettfunde der Úněticer Kultur in Prag-Čimice
  
MARIE FRIDRICHOVÁ
Nálezy z rozhraní starší a střední doby bronzové z Prahy-Hostivaře
Die Funde aus der Wende zwischen der älteren und mittleren Bronzezeit in Prag-Hostivař

Více >

Archaeologica Pragensia 1/1980


ZDENĚK MÍKA
Úvodem
Geleitwort

MARIE FRIDRICHOVÁ
Josef Antonín Jíra (1868–1930)

MARIE FRIDRICHOVÁ
Archeologický výzkum v Praze v letech 1969–1978
Archäologische Erforschung von Prag in den Jahren 1969–1978 

JULIE RICHTEROVÁ
Záchranný výzkum neolitického sídliště v Praze 6 – Ruzyni
Rettungsgrabung der neolithischen Siedlung in Prag 6 – Ruzyně

JAN FRIDRICH – JAN KOVÁŘÍK
Příspěvek k dobývání a zpracování kamenných surovin v eneolitu
Ein Beitrag zur Gewinnung und Bearbeitung steinerner Rohstoffe im Äneolithikum

Více >
Overlay loader