Vážení návštěvníci, Muzem města Prahy od 3. do 5. prosince opět otevírá své objekty veřejnosti. VÍCE

Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 6/1985

Archaeologica Pragensia 6/1985

 

LADISLAV HÁJEK – VÁCLAV MOUCHA
Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, II
Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag, II. Teil
  
JOSEF HAVEL – JAN KOVÁŘÍK
Pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou v povodí Prokopského potoka
Die Gräberfelder der Schnurkeramik im Einzugsgebiet des Baches Prokopský potok
  
MARIE FRIDRICHOVÁ
Knovízské sídliště s keramickou pecí v Praze-Motole
Die Knovízer Siedlung mit einem keramischen Ofen in Prag-Motol
  
MARIE FRIDRICHOVÁ
Bylanské nálezy z Dolních Chaber
Bylaner Funde aus Dolní Chabry
  
JIŘÍ WALDHAUSER
Hromadný nerituální hrob historických Keltů z Prahy-Bubenče
Eine nichtrituelle Massenbestattung historischer Kelten aus Prag-Bubeneč

VLADIMÍR SALAČ – PROKOP KONOPA
Pozdně laténský objekt z Prahy 6 – Bubenče
Ein spätlatènezeitliches Objekt aus Prag 6 – Bubeneč
  
JOSEF HAVEL
Slovanský hrob z Velkých Přílep
Ein slawisches Grab aus Velké Přílepy (Bez. Prag-West)
  
JULIE RICHTEROVÁ
Výzkum na Jungmannově nám. v Praze 1 (Předběžná zpráva)
Die Ausgrabung auf dem Jungmann-Platz, Prag 1 – Neustadt
  
ZDENĚK A. LOCHMANN
Nálezy ze středověkého objektu v Praze 10 – Záběhlicích
Funde aus einem mittelalterlichen Objekt aus Prag 10 – Záběhlice  
  
ZDENĚK HAZLBAUER – ROSTISLAV VERMOUZEK
Středověký vůz v ikonografii českých reliéfních gotických kachlů
Der mittelalterliche Wagen in der Ikonographie der böhmischen gotischen Reliefkacheln
  
LUBOMÍR PEŠKE – LADISLAV TINTĚRA
Pěstování pšenice dvouzrnky na žďářeném pozemku
Der Anbau zweikörnigen Weizens auf einem durch Brandrodung gewonnenen Grundstück
  
JOSEF HAVEL – JAN KOVÁŘÍK
Výstava Historie pod panely v Muzeu hlavního města Prahy
Die Ausstellung „Geschichte unter Paneelen“ im Museum der Hauptstadt Prag
  
Seznam archeologů pracujících v muzeích a střediscích památkové péče a ochrany přírody

Overlay loader