Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 5/1984 – díl 2

Archaeologica Pragensia 5/1984 – díl 2


Obsah 2. dílu:

LADISLAV HRDLIČKA
Nástin vývoje reliéfu historického jádra Prahy ve středověku
Abriβ der Entwicklung des historischen Prager Stadtkernreliefs im Mittelalter

HUBERT JEČNÝ – JARMILA ČIHÁKOVÁ – SVĚTLANA KRŠÁKOVÁ – HELENA OLMEROVÁ – DANA STEHLÍKOVÁ – LADISLAV ŠPAČEK – MICHAL TRYML
Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města
Prag im Frühmittelalter. Eine der gegenwärtigen Betrachtungsweisen der Entwicklung der Přemyslidenstadt
  
JAN KLÁPŠTĚ
Archeologie a zázemí středověké Prahy
Die Archäologie und das Hinterland des mittelalterlichen Prags
  
VÁCLAV HUML
Mladohradištní osídlení v Praze 8 – Čimicích
Die jungburgwallzeitliche Siedlung in Prag 8 – Čimice
  
IRENA PAVLŮ
Raně středověké sídliště v Praze 8 – Čimicích
Die frühmittelalterliche Siedlung in Prag 8 – Čimice

HELENA OLMEROVÁ
Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Radlice, Liboc
Das landwirtschaftliche Hinterland Prags vor der Lokationsära: Radlice, Liboc
  
ZDENĚK DRAGOUN – MICHAL TRYML
Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Dolní Chabry
Das landwirtschaftliche Hinterland Prags vor der Lokationsära: Dolní Chabry
  

PETR CHOTĚBOR
K lokalizaci raně středověkých Dejvic (Praha 6)
Zur Lokalisierung des frühmittelalterlichen Dorfes Dejvice (Prag 6)
  
MARIE FRIDRICHOVÁ
Železářská osada v Praze-Řeporyjích
Die Eisenverhüttungssiedlung in Prag-Řeporyje
  

JULIE RICHTEROVÁ
Informace o zahájení výzkumu v Ruzyni, Praha 6
Information über die Einleitung der Ausgrabung in Ruzyně, Prag 6
  
JULIE RICHTEROVÁ
Povrchový průzkum ve Vinoři, Praha 9
Die Feldaufnahme in Vinoř, Prag 9
  
JAN FROLÍK – ZDENĚK SMETÁNKA
K raně středověkému osídlení Přední Kopaniny
Zur frühmittelalterlichen Besiedlung der Gemeinde Přední Kopanina
  
IVANA BOHÁČOVÁ – JAN KLÁPŠTĚ
Praha 6 – Řepy. Dosavadní výsledky a perspektivy dalšího studia
Prag 6 – Řepy. Bisherige Ergebnisse und Perspektiven für das weitere Studium
  
JITKA STUDIHRADOVÁ
Příspěvek k možnostem retrospektivního studia osídlení v pražském zázemí (Praha 6 – Řepy)
Beitrag zu den Möglichkeiten eines retrogressiven Studiums der Besiedlung im Prager Hinterland (Prag 6 – Řepy)

Overlay loader