Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 5/1984 – díl 1

Archaeologica Pragensia 5/1984 – díl 1


Obsah 1. dílu:
Od redakce
  
ZDENĚK MÍKA
Úvodní projev
Einleitungsreferat
  
Závěrečné usnesení XV. celostátní konference archeologů středověku „Počátky a vývoj raně historické Prahy a středověkých městských opevnění“
  
MIROSLAV RICHTER
Archeologický výzkum Prahy
Archäologische Erforschung von Prag
  
RUDOLF TUREK
Praha jako rezidenční sídlo časného středověku
Prag als Residenz des frühen Mittelalters
  
JINDŘICH TOMAS
Problematika studia dějin Prahy v období raného feudalismu – vývoj pražské raně feudální městské aglomerace
Die Problematik des Studiums der Geschichte Prags in der Epoche des Frühfeudalismus – Die Entwicklung der Prager frühfeudalen städtischen Agglomeration

JARMILA HÁSKOVÁ
Počátky Prahy v historické výpovědi mincí
Die Anfänge Prags in der historischen Aussage der Münzen
  
DOBROSLAV LÍBAL
Historicko-urbanistické i architektonické poznání raně středověké Prahy
Die historisch-urbanistische und architektonische Erkenntnis des mittelalterlichen Prags
  
LADISLAV ŠPAČEK
Výzkum v Petrské ulici. Příspěvek k datování středověké hmotné kultury
Die Ausgrabung in der Gasse Petrská. Ein Beitrag zur Datierung der mittelalterlichen materiellen Kultur

FRANTIŠEK KAŠIČKA – BOŘIVOJ NECHVÁTAL
K nejstaršímu vývoji kapitulního okrsku na Vyšehradě
Zur ältesten Entwicklung des Kapitelsprengels auf dem Vyšehrad
  
PETR SOMMER
K začátkům premonstrátské kanonie v Praze na Strahově
Zu den Anfängen der Prämonstratenserkanonie in Prag – Strahov
  
ANTONÍN HEJNA
Příspěvek k počátkům osídlení Břevnova
Ein Beitrag zu den Anfängen der Besiedlung von Břevnov
  
TOMÁŠ DURDÍK – PETR CHOTĚBOR – JAN MUK
Klášter kostela pražského na Pražském hradě
Das Kloster der Prager Kirche auf der Prager Burg
  
PETR HEŘMAN
Anežský areál ve 13. století
Das Agnes-Areal im 13. Jahrhundert
  
JIŘÍ VARHANÍK – JAN SOMMER
Stavební vývoj kostela sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském do doby předhusitské
Die bauliche Entwicklung der Kirche zu St. Martin in der Mauer in der Prager Altstadt bis zur vorhussitischen Zeit
  
LYDIA PETRÁŇOVÁ
Ikonografie domovních znamení staré Prahy a reliéfy komorových kachlů
Die Ikonographie der Hauszeichen Alt-Prags und die Reliefs der Raumkacheln
  
TOMÁŠ DURDÍK
Nový Hrad u Kunratic (Praha 4) a jeho postavení ve vývoji české hradní architektury
Nový Hrad bei Kunratice (Prag 4) und seine Stellung in der Entwicklung der böhmischen Burgenarchitektur

Overlay loader