Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 4/1983

Archaeologica Pragensia 4/1983


JOSEF HAVEL
Sto let archeologické činnosti v Muzeu hlavního města Prahy
Hundert Jahre archäologischer Tätigkeit im Museum der Hauptstadt Prag
  
LADISLAV HÁJEK – VÁCLAV MOUCHA
Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze
Die Funde aus der Lage Zámka bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag
  

PROKOP KONOPA
Nález sídlištního objektu řivnáčské kultury v Praze 8 – Čimicích
Der Fund eines Siedlungsobjektes der Řivnáč-Kultur in Prag 8 – Čimice
  
JOSEF HAVEL – JAN KOVÁŘÍK
Hromadný nález řivnáčské keramiky v Praze 9 – Kbelích
Der Massenfund von Keramik der Řivnáč-Kultur in Prag 9 – Kbely
  
JAN KOVÁŘÍK
Sídliště únětické kultury v Praze 9 – Čakovicích
Eine Siedlung der Úněticer Kultur in Prag 9 – Čakovice

JIŘÍ HRALA
Eneolitické, knovízské a laténské nálezy z Prahy 10
Äneolithische, Knovízer und latènezeitliche Funde aus Prag 10
  
PROKOP KONOPA
Nové nálezy slovanských sídlištních objektů v Praze 6 – Řepích
Neue Funde slawischer Siedlungsobjekte in Prag 6 – Řepy
  
VÁCLAV HUML
Výsledky výzkumu v areálu býv. dvora čp. 6 v Praze 6 – Bubenči
Die Ergebnisse der Ausgrabung im Areal des ehem. Hofes Nr. 6 in Ovenec (Prag 6 – Bubeneč)
  
JULIE RICHTEROVÁ
Pražské středověké hrací kostky a kameny
Prager mittelalterliche Spielwürfel und -steine
  
ZDENĚK DRAGOUN
Gotické dýky ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy
Gotische Dolche in den Sammlungen des Museums der Hauptstadt Prag
  
ZDENĚK HAZLBAUER
Jednoduché obytné stavby v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů
Einfache Wohnbauten in der Ikonographie der böhmischen gotischer Reliefkacheln
  
VLADIMÍR PÍŠA
Dům čp. 548 na Starém Městě pražském. Nový pohled na stavební a urbanistický vývoj
Das Haus Nr. 548 in der Prager Altstadt. Ein neuer Aspekt der bäulichen und urbanistischen Entwicklung

Overlay loader