Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 21/2012

Archaeologica Pragensia 21/2012


PETR ŠÍDA
K paleolitickým nálezům ve sbírce Muzea hlavního města Prahy
On Palaeolithic finds in the collection of the City of Prague Museum
 
 
MILOŠ HLAVA
Ingeborg Kiekebuschová a výzkumy na Šestákově skále v Šárce v letech 1942 a 1944
Ingeborg Kiekebusch and the excavations at Šesták᾿s rock in Šárka in 1942 and 1944
  

MICHAL KOSTKA
K pravěkému osídlení na Starém Městě pražském
On prehistoric settlement in the Old Town of Prague
  
ZUZANA BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ
Soubor nádob z přechodu eneolitu a doby bronzové z Prahy-Karlína 
An assemblage of vessels from the transition period between the Aeneolithic and the Bronze Age from Prague-Karlín
 
 
MARIKA TISUCKÁ – MILOŠ HLAVA
Neznámý soubor bronzových předmětů z Kozích hřbetů (?) ze sbírky G. V. Jenče
An unknown assemblage of bronze objects from Kozí hřbety (?) from the collection of G. V. Jenč

MICHAL BUREŠ – LUKÁŠ DRÁPELA
Sídliště knovízské kultury v Praze-Bubenči s nálezem plastiky ve tvaru obuvi
A settlement of the Knovíz culture in Prague-Bubeneč with the discovery of a sculpture in the shape of the shoe
  

MILOŠ HLAVA
Laténské nálezy z Prahy ve sbírce Františka Petery Rohoznického
La Tène finds from Prague in the collection of František Petera Rohoznický
  

MICHAL KOSTKA – MILOŠ HLAVA
Laténské sídliště v okolí Řepné ulice v Praze-Ďáblicích
A La Tène settlement in the vicinity of Řepná street in Prague-Ďáblice
  

JAN KYSELA – DUŠAN PERLÍK – LUCIE SRBOVÁ
Závěsek ve tvaru hlavičky vodního ptáka z Hradiště nad Závistí
The pendant in the shape of a water-bird head from the Hill-fort of Závist
  

DANIEL BURSÁK – ALEXANDRA KLOUŽKOVÁ
Dvě „provinciálně římské hrnčířské pece“ z Prahy-Bubenče. Výzkum L. Horákové-Jansové z roku 1931
Two „Roman provincial pottery kilns“ from Prague-Bubeneč. An excavation by L. Horáková-Jansová from 1931
 
 
RASTISLAV KORENÝ
Reliéfní spona z Prahy-Veleslavína. Příspěvek k topografii pravěkého osídlení Vokovic a Veleslavína
A reliéf fibula from Prague-Veleslavín. A contribution to the topografy of the prehistoric settlement of Vokovice and Veleslavín
  

MARTIN OMELKA – PETR STAREC
Nález hrobu při zjišťovacím výzkumu v domě čp. 509/I v Havelské ulici
A grave discovered during a trial excavation in house No. 509/I in Havelská street
  
JAN HAVRDA – MICHAL TRYML
Počátky dominikánského kláštera sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze
On the beginnings of the Dominican monastery of St. Mary Magdalene in Prague – Malá Strana

Zprávy o výzkumech
Archeologický výzkum v Praze v letech 2010–2011 (paleolit – doba stěhování národů)

Vzpomínky a nekrology
JOSEF HAVEL
Vzpomínka na Jana Kováříka († 16. července 2002)
  
IVANA BOHÁČOVÁ
Za Ladislavem Hrdličkou († 30. dubna 2011)
  
IVANA BOHÁČOVÁ
Za Miroslavem Richterem († 12. srpna 2011)
  
ZDENĚK DRAGOUN
Julie Richterová († 14. listopadu 2011): smutné ohlédnutí

Archaeologica Pragensia 11/1991–20/2010
MICHAL KOSTKA
Bibliografický rejstřík: Archaeologica Pragensia, ročníky 11/1991–20/2010
Bibliographical register of Archaeologica Pragensia 11/1991–20/2010

Overlay loader