Vážení návštěvníci, Muzem města Prahy od 3. do 5. prosince opět otevírá své objekty veřejnosti. VÍCE

Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 20/2010

Archaeologica Pragensia 20/2010


Věnováno Josefu Antonínu Jírovi u příležitosti 80 let od jeho úmrtí

Osudy
JOSEF ANTONÍN JÍRA
Curriculum vitae
Curriculum vitae
  

KAREL SKLENÁŘ
Josef Antonín Jíra a „třetí proud“ v české archeologii přelomového období
Josef Antonín Jíra and the “third stream” in the Czech Archaeology of the turning period
  

STANISLAV KODYM
Josef A. Jíra. Jeho život a jeho dílo
Josef Antonín Jíra. His life and work
  

STANISLAV KODYM
První desítiletí činnosti Společnosti pro zachování a rozmnožení archaeologických sbírek J. A. Jíry v Dejvicích 1920–1930 
The first decade of the activity of the Society for protection and proliferation of J. A. Jíra’s archaeological collection in Dejvice 1920–1930

MILOŠ HLAVA
Archeologická sbírka J. A. Jíry a její osudy
Archaeological collection of J. A. Jíra and its story
 
 
MICHAL KOSTKA
Archeologické muzeum J. A. Jíry v Dejvicích
J. A. Jíra’s Archaeological Museum in Dejvice
 
 
MILOŠ HLAVA
Archiv J. A. Jíry
J. A. Jíra’s archives
  
VRATISLAV VÁCLAV TOMEK
Návštěvou u archaeologa. Obrázek z vlastní zkušenosti
Visiting an archaeologist. A picture out of own experience

Nálezy
PETR ŠÍDA
Jírovy paleolitické nálezy z Jenerálky
Jíra’s Palaeolithical finds from Jenerálka
  
PAVLÍNA KALÁBKOVÁ
Neolitická plastika ze Šestákovy skály v Praze-Liboci – Šárce
A Neolithic figurine from Šesták’s rock at Prague-Liboc – Šárka
  

MIROSLAV DOBEŠ – MICHAL KOSTKA – MIROSLAV POPELKA
Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy-Bubenče a Dejvic
Cremation graves of Jordanów Culture from Prague-Bubeneč and Dejvice
  

MARIKA TISUCKÁ – MILOŠ HLAVA
Mohyly ze střední doby bronzové u Mírkovic (okr. Domažlice)
The Middle Bronze Age barrows at Mírkovice (Distr. Domažlice)
 
 
MILOŠ HLAVA
Laténské hroby z bývalé Hoyermannovy továrny v Praze-Bubenči
La-Tène Period graves in the former Hoyermann’s factory in Prague-Bubeneč
  

JAN JÍLEK
Kotel z doby římské z Prahy-Vysočan
A Roman Period cauldron from Prague-Vysočany
  

KRISTÝNA URBANOVÁ – MICHAL KOSTKA – RASTISLAV KORENÝ
Neznámý známý hrob XIV z Prahy-Dejvic – Podbaby
Unknown and yet known grave XIV from Prague-Dejvice – Podbaba
 
 
JAN SROVNAL – JAN JOSEF
Bronzový zvonek z Prahy-Veleslavína
Bronze bell from Prague-Veleslavín
 
 
RASTISLAV KORENÝ
Cesta z raného středověku do doby stěhování národů a zase zpátky. Jezdecký hrob z Prahy-Lysolají
From the Early Middle Ages to Migration Period and back again. The horseman burial from Prague-Lysolaje
 
 
MICHAL LUTOVSKÝ
Nálezy z pohřebiště v Kałdusu aneb Miscellanea Jírovy sbírky
The Kałdus cemetery finds or Miscellanea of Jíra’s collection
 
 
JIŘÍ MILITKÝ
Hromadný nález českých denárů Vladislava I. z Prahy 1 – Starého Města
The hoard find of Bohemian dinars of Vladislaws the Ist from Prague 1 – Old Town
  

VERONIKA BAČOVÁ
Nálezy ze Sezimova Ústí (okr. Tábor) ve sbírce J. A. Jíry
Finds from Sezimovo Ústí (Distr. Tábor) in J. A. Jíra’s collection
 
 
PETRA BELAŇOVÁ – JAN KYSELA
Antikizující kamej z Jírovy sbírky
A pseudo-ancient cameo from the Jíra’s collection
 
 
PAVEL ONDERKA
Josef Antonín Jíra a starověký Egypt
Josef Antonín Jíra and Ancient Egypt
  

MILOŠ HLAVA
Zlato v Jírově sbírce
Gold in Jíra’s collection

Overlay loader