Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 19/2008

Archaeologica Pragensia 19/2008


JAN HORÁK – MARTIN KVIETOK – PAVEL KUBÁLEK – MARTIN HOLUB – MILAN KUCHAŘÍK
Birituální pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Jinonicích
Bi-ritual cemetery of the Bell Beaker Culture at Prague-Jinonice
 
 
JAN TUREK
Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze II. Katalog
a diskuse o vzniku a původu nejstarších zvoncovitých pohárů
Cemeteries of the Bell Beaker Period in Prague II. Catalogue and discussion on the rise and origin of the Earliest Bell Beakers
  
MICHAL KOSTKA – LUBOR SMEJTEK – PAVEL KUBÁLEK
Dva hroby z konce eneolitu v Praze-Čakovicích: osamocený pohřeb rodiny?
Two graves of the Final Eneolithic Period at Prague-Čakovice: a solitaire family burial?
  

MILOŠ HLAVA
Laténský kruh z Dalovic (okr. Mladá Boleslav) ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
La-Tène bronze ring from Dalovice (Distr. Mladá Boleslav) in collection of the City of Prague Museum 
  

MILAN KUCHAŘÍK – PAVEL KUBÁLEK
Kostrový hrob z doby laténské v Schoellerově ulici v Praze-Čakovicích
Inhumation burial of the La-Tène Period at Schoellerova Street in Prague-Čakovice

MICHAL KOSTKA – JAROSLAV JIŘÍK
Polozemnice z časné doby římské v Dejvicích – Podbabě
Early Roman Period semi sunken hut from Dejvice – Podbaba
  

DANIEL BURSÁK
Záchranný archeologický výzkum při stavbě plynovodu na k. ú. Ořech, okr. Praha-západ. Příspěvek k poznání osídlení z časné doby laténské a starší doby římské
Rescue excavation on the construction of the gas pipeline at Ořech, Distr. Prague-west. Contribution towards the settlement of the Early La-Tène and Early Roman Period
 
 
JAN TUREK
Terina s motivem svastiky a železářská osada z doby římské v Praze-Řeporyjích
A terina with swastika motive and a Roman Period iron making site at Prague-Řeporyje
 
 
JIŘÍ VÁVRA – JAROSLAV JIŘÍK – MILAN KUCHAŘÍK – PAVEL KUBÁLEK
Výzkum pohřebiště z doby stěhování národů v Praze-Zličíně v letech 2005–2008
Migration Period cemetery in Prague-Zličín, excavated in 2005–08
 
 
ROMAN KŘIVÁNEK
Nové výsledky geofyzikálních průzkumů v širším areálu pravěkého osídlení a raně středověkého hradiště Zámka v Praze-Bohnicích
New results of geophysical surveys of wide area of prehistoric settlement and Early Medieval hill-fort Zámka, Prague-Bohnice
 
 
IVANA BOHÁČOVÁ – IVA HERICHOVÁ
Raně středověký sídelní areál v západní části hradčanského ostrohu
The Early Medieval settlement area in the western part of the Hradčany promontory
 
 
TOMASZ CYMBALAK – JAROSLAV PODLISKA
Nové poznatky k raně středověkému osídlení v oblasti tzv. vyšehradské cesty v Praze (Rekonstrukce procesu osídlování na základě výpovědi archeologických pramenů)
New findings on the Early Medieval settlement of so-called Vyšehrad route in Prague (Reconstruction of the colonisation process based on the archaeological sources)
 
 
JAN HAVRDA – JAN ZAVŘEL
Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském
Remains of the Early Medieval metallurgical workshop in the area of Clementinum in the Old Town of Prague
 
 
ZDENĚK DRAGOUN
Čtyřicet let Pražské archeologické komise

Overlay loader