Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 16/2002

Archaeologica Pragensia 16/2002


Slovo redakce
  
MICHAL ERNÉE – PAVEL KUBÁLEK – JAN TUREK
Hrob stařenky z období kultury zvoncovitých pohárů v Praze 10 – Záběhlicích
A burial of an elderly woman of the Bell Beaker Period in Prague 10 – Záběhlice
  

MICHAL KOSTKA – LUBOR SMEJTEK
Tři dětské hroby z doby bronzové v Praze-Ďáblicích
Three Bronze Age child graves from Prague-Ďáblice
 
 
NAĎA PROFANTOVÁ
Zlomek nádoby z doby stěhování národů z hradiště Zámka v Praze-Bohnicích
Part of a Migration Period vessel from the Zámka hill-fort at Prague-Bohnice
  
NAĎA PROFANTOVÁ
Doklad velkomoravského vlivu z Prahy-Bohnic
Evidence of Great Moravian influence at Prague-Bohnice
 
 
VLADIMÍR DANĚČEK – MICHAL LUTOVSKÝ
K raně středověkému hradišti v Praze-Vinoři
On the Early Medieval enclosure at Prague-Vinoř

JAN HAVRDA
Pohřebiště z 9.–1. poloviny 10. století západně od Staroměstského náměstí v Praze
A cemetery from the 9th and first half of the 10th centuries west of the Old Town square in Prague
  

VÍTĚZSLAV KUŽELKA
Antropologické zhodnocení koster z raně středověkého pohřebiště na lokalitě Praha 1 – Staré Město, U radnice 13/I
The anthropological evaluation of skeletons from the Early Medieval cemetery at U radnice No. 13/I in the Old Town of Prague
  

HELENA BŘEZINOVÁ
Technologický rozbor textilních fragmentů z archeologického výzkumu v Praze 1 – Starém Městě
The technological analysis of textile fragments from archaeological excavations in the Old Town of Prague
  

MICHAELA WALLISOVÁ
Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v letech 1997–2000 na židovském hřbitově ve Vladislavově ulici na Novém Městě pražském
A preliminary report on rescue excavations conducted in 1997–2000 at the jewish cemetery in Vladislavova street in the New Town of Prague
 
 
VITĚZSLAV KUŽELKA
Výsledky antropologického výzkumu ze středověkého židovského pohřebiště na parcelách čp. 1390/II a 76/II ve Vladislavově ulici v Praze
Results of the physical anthropological investigation of the Medieval Jewish cemetery at Vladislavova street Nos. 1390/II and 76/II in Prague
  

JANA POKORNÁ     
Archeologický výzkum v zahradě nemocnice Na Františku v Praze 1
Archaeological excavations in the garden of the Na Františku hospital, Prague 1
  

MARTIN OMELKA – PETR STAREC
Nové nálezy z areálu bývalého hřbitova u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském
New finds from the area of the former cemetery at St Henry’s in the New Town of Prague
  

MICHAL ERNÉE – KAREL KAŠÁK – PETER KOVÁČIK – PAVEL VAŘEKA
Zjišťovací archeologický výzkum v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 v letech 1998–1999 
Test trenching in 1998–99 in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1
 
 
MICHAL ERNÉE – KAREL KAŠÁK – PETER KOVÁČIK – PAVEL VAŘEKA
Osídlení ze 12.–13. století v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999)
12th–13th century settlement in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)
  

RENÉ KYSELÝ
Zvířecí kosti (12.–13. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999) 
Animal bones (12th–13th century) in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)
 
 
RENÉ KYSELÝ
Archeozoologický rozbor osteologického materiálu ze sondy 15 (1. polovina 17. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999)
The archaeozoological analysis of osteological material from trench 15 (first half of the 17th century) in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)
  
PAVEL VAŘEKA
Keramika pozdního středověku až počátku novověku z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999)
Ceramics of the Late Middle Ages to the Beginning of the Early Modern Period in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)
 
 
MARTIN DOHNAL – PAVEL VAŘEKA
Novověké artefakty z bývalého kapucínského kláštera v areálu někdejších kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999)
Early Modern artefacts from the former capuchin monastery in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)
  
KAREL NOVÁČEK
Předběžný rozbor archeometalurgických nálezů z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999)
Preliminary analysis of the archaeometallurgical finds from the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)
 
 
LUKÁŠ ZEMÁNEK – ZDENĚK DRAGOUN
Porostové příznaky přítomnosti archeologických objektů na zahradě domu čp. 69/IV v Kanovnické ulici v Praze 1 – Hradčanech
Growth marks indicating the presence of archaeological features in the garden of Kanovnická street No. 69/IV in Prague 1 – Hradčany
 
 
MICHAL TRYML
Výroční zprávy Pražského archeologického fondu za léta 1999 až 2002

Overlay loader