Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 15/2000

Archaeologica Pragensia 15/2000


VÁCLAV MOUCHA
Hromadné nálezy ze starší doby bronzové na území Prahy
Hortfunde aus der älteren Bronzezeit auf dem Territorium Prags
  

JAN FRIDRICH – JAN HAVRDA – ZUZANA SKLENÁŘOVÁ – IVANA SÝKOROVÁ – PETR ŠÍDA
Nález staropaleolitické valounové industrie v Praze 2 na Královských Vinohradech
Ein Fund altpaläolithischer Geröllindustrie in Prag 2 – Vinohrady
 
 
JAN TUREK
Pravěké sídlištní objekty s paleobotanickými nálezy z Prahy-Ďáblic
Prehistoric settlement features with palaeobotanical finds from Prague-Ďáblice
 
 
JAN TUREK – VLADIMÍR DANĚČEK
Nedestruktivní průzkum na hradišti v Praze-Butovicích
A surface survey of the hill-fort site at Prague-Butovice
  

MICHAL LUTOVSKÝ – JIŘÍ MILITKÝ
Raně středověké nálezy z hradiště v Praze-Butovicích ve sbírkách Národního muzea
Frühmittelalterliche Funde vom Burgwall in Prag-Butovice in den Sammlungen des Nationalmuseums

NAĎA PROFANTOVÁ
Další raně středověké nálezy z Prahy-Stodůlek
Weitere frühmittelalterliche Funde aus Prag-Stodůlky
  

JAN HAVRDA
Archeologický výzkum na Uhelném trhu na Starém Městě pražském
Archaeological excavations at Uhelný trh in the Old Town of Prague
 
 
PETR POKORNÝ
Pylová analýza středověkého komunikačního horizontu z Prahy – Uhelného trhu
Pollen analysis of High Medieval public space from Prague
  

JULIE RICHTEROVÁ
Výzkum v domě U Ježíška v Ungeltu
Forschungsarbeiten im Hause Zum Jesuskind im Ungelt
  
PETR STAREC
Archeologický výzkum při demolici domu čp. 806/II na Václavském náměstí
Archaölogische Forschungsarbeiten beim Abriß des Hauses Nr. 806/II auf dem Wenzelsplatz
  

MILUŠE DOBISÍKOVÁ – VÍTĚZSLAV KUŽELKA – PETR VELEMÍNSKÝ
Antropologické zhodnocení kosterního nálezu z Václavského náměstí čp. 806/II
Anthropologische Auswertung des Skelettfundes vom Wenzelsplatz Nr. 806/II
  

ROMANA KOČÁROVÁ – PETR STAREC
Makrozbytková analýza dvou výplní nádob z výzkumu na Václavském náměstí čp. 806/II
Macroresidues from two vessel contents excavated at Václavské náměstí No. 806/II
  

PETR POKORNÝ
Pylová analýza dvou nálezů koprolitů z Prahy
Pollen analysis of two High Medieval coprolites from Prague
  

DANIELA MAREŠOVÁ – JIŘÍ MILITKÝ
Soubor mincí ze záchranného archeologického výzkumu v Praze 2 – Novém Městě, Na Rybníčku čp. 536/II
Münzfund aus der archäologischen Rettungsgrabung in Prag 2 – Neustadt, Na Rybníčku-Straße Nr. 536/II
  

LADISLAV HRDLIČKA – BOŘIVOJ NECHVÁTAL
Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě – 3. a 4. etapa. Bastion XXXIV a kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Physikalische Undestruktive Erforschung der königlich-fürstlichen Akropole auf dem Wyschehrad – Etappen 3 und 4. Bastion XXXIV und die Kirche der Enthauptung Johannes des Täufers
  

KAREL NOVÁČEK
Výroba a zpracování kovů na sídlišti u sv. Petra Na Poříčí v Praze
The metalworking at the St. Peter’s settlement area at Prague

Overlay loader