Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 13/1997

Archaeologica Pragensia 13/1997


ZDENĚK MÍKA
† Marie Fridrichová
  
MICHAL KOSTKA – MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ
Časně eneolitické sídliště s pohřby v Praze-Nebušicích
Eine frühäneolithische Siedlung mit Gräbern in Prag-Nebušice
  
JAN TUREK
Nález misky typu „Lublaňských blat“ z Prahy – Šárky. Úvahy o výzkumu eneolitických opevněných výšinných sídlišť
The bowl of the “Laibacher Moor” type from Prague – Šárka. Thoughts on the social significance of Eneolithic Fortifications
  
JAN FRIDRICH – MARIE FRIDRICHOVÁ – EVA ZIKMUNDOVÁ
Osteologický materiál z knovízských sídlištních jam v Praze-Stodůlkách
Das osteologische Material aus den Knovízer Siedlungsgruben in Prag-Stodůlky
  
MARIE FRIDRICHOVÁ – NAĎA PROFANTOVÁ
Časně slovanské žárové hroby z Prahy-Bohnic
Frühslawische Brandgräber aus Prag-Bohnice

PETR VELEMÍNSKÝ
Antropologický posudek dvou staroslovanských žárových hrobů z Prahy-Bohnic

ZDENĚK TEMPÍR
Nález obilnin a plevelů ze 6. století v Praze-Bohnicích

JAN FROLÍK
Archeologický výzkum v tzv. Severním výběžku na Pražském hradě. Příspěvek k počátkům osídlení západního předhradí Pražského hradu
Die Ausgrabung im sog. Nordausläufer der Prager Burg. Ein Beitrag zu den Anfängen der Besiedlung des westlichen Vorfelds der Prager Burg
  
JARMILA ČIHÁKOVÁ – JAN ZAVŘEL
Ibráhímův text a archeologické poznání Malé Strany
Ibrahims Text und die archäologische Erforschung der Prager Kleinseite
  

JAN ZAVŘEL
Výsledky výzkumu v Nerudově ulici čp. 236/III. K dynamice nejmladších geologických procesů na Malé Straně
Ergebnisse der Grabung in der Neruda-Gasse Nr. 236/III. Zur Dynamik der jüngsten Prozesse auf der Kleinseite
  
VLADIMÍR ŠREIN – MARTIN ŠŤASTNÝ – JAN ZAVŘEL
Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice
Kurze Mineralogie der Schlackenfragmente und der Gesteine aus der Neruda-Gasse
  

PAVEL VAŘEKA
Železářský výrobní areál ze 12. století ve Slivenci
Ein Eisenverarbeitungsareal aus dem 12. Jahrhundert in Slivenec
  
ZDENĚK DRAGOUN – JAN HAVRDA
Zjištěné románské domy v prostoru Mariánského náměstí na Starém Městě pražském
Romanische Häuser im Raum des Mariaplatzes in der Prager Altstadt
  
PAVEL VAŘEKA – MICHAL BUREŠ
Hmotná kultura sídlištního komplexu u sv. Petra Na Poříčí ve vrcholném a pozdním středověku – výzkum v letech 1988–1990. Nálezy z kosti, kamene, bronzu, skla a keramické plastiky
Die materielle Kultur des Siedlungskomplexes bei St. Peter Auf dem Poritsch (Na Poříčí) im Hoch- und Spätmittelalter anhand der Grabung 1988–1990. Knochen-, Stein-, Bronze- und Glasfunde, Keramikfiguren
  
PETR STAREC      
Archeologický výzkum při výstavbě kolektorových šachet v prostoru Havelského města v letech 1994–1995
Die archäologische Ausgrabung beim Bau des Kollektors im Raum der Gallusstadt 1994–1995
  

MILUŠE DOBISÍKOVÁ – VÍTĚZSLAV KUŽELKA – PETR VELEMÍNSKÝ – PETR STAREC
Archeologická dokumentace v areálu bývalého hřbitova u kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském
Die archäologische Dokumentation im Areal des ehemaligen Friedhofs bei St. Heinrich in der Prager Neustadt
  
VÁCLAV HUML
K nálezu studny v areálu kostela sv. Michala na Starém Městě pražském
Zu einem Brunnenfund im Areal der St. Michaelskirche in Prag 1
  

PETRA STRÁNSKÁ
Kostrové pozůstatky ze hřbitova u Týnského chrámu v Praze
Skelettreste vom Friedhof bei der Teynkirche in Prag
 
 
MIROSLAV RICHTER – MICHAL TRYML
Zpráva o činnosti Pražského archeologického fondu v letech 1993 až 1996

Overlay loader