Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 12/1996

Archaeologica Pragensia 12/1996


JAN TUREK
Osídlení Pražské kotliny v závěru eneolitu. Nástin problematiky období zvoncovitých pohárů
The Prague region in the Late Eneolithic Period
  

MICHAL KOSTKA
Pozdně římský kostrový hrob z Dolních Chaber
Das Skelettgrab aus der späten Römerzeit in Dolní Chabry
  
NAĎA PROFANTOVÁ
Slovanské osídlení hradiště Bohnice – Zámka a jeho zázemí. Na základě výzkumů N. Maška
Die slawische Besiedlung des Burgwalls Bohnice – Zámka und seines Hinterlandes. Auf Grund der Ausgrabungen N. Mašeks
  
JAN HAVRDA
Příspěvek k osídlení jihozápadního předpolí Pražského hradu v 9.–10. století
Ein Beitrag zur Besiedlung des südwestlichen Vorfeldes der Prager Burg im 9.–10. Jahrhundert
  
JARMILA ČIHÁKOVÁ
Archeologická dokumentace v prostoru Malostranské besedy
Die archäologische Dokumentation im Raum des Objektes Malostranská beseda

LADISLAV HRDLIČKA
K procesu osídlování staroměstských teras. Výzkum v čp. 432/I
Zur Besiedlung der Altstädter Terrassen. Ausgrabung in Nr. 432/I
  

PETR STAREC
Nový románský objekt v areálu ČVUT v Praze, Husova ul. čp. 240/I
Das neue romanische Objekt im Areal der Tschechischen Technischen Hochschule in Prag, Hus-Gasse Nr. 240/I
  
VÁCLAV HUML
Dosavadní výsledky archeologického výzkumu v kostele sv. Michala na Starém Městě pražském
Bisherige Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung in der St. Michaelskirche in der Prager Altstadt
  
VÁCLAV HUML
K osídlení Ovocného trhu na Starém Městě pražském
Zur Besiedlung des Obstmarktes in der Prager Altstadt
  
JULIE RICHTEROVÁ
Středověké osídlení v povodí středního toku Rokytky
Die mittelalterliche Besiedlung im Einzugsgebiet des mittleren Laufes des Baches Rokytka
  
PETR STAREC
Archeologický výzkum při budování kolektoru „Centrum 1.A“
Die archäologische Ausgrabung beim Bau des Kollektors „Centrum 1.A“
  

JAROSLAV PODLISKA
Nález středověké kožené pochvy z Prahy 1 – Starého Města
Der Fund einer mittelalterlichen Lederscheide aus Prag 1 – Altstadt
  
PETRA STRÁNSKÁ
Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z barokní krypty na Vyšehradě
Die anthropologische Charakteristik der Skelettüberreste aus der barocken Krypta auf dem Vyšehrad
  

IVA HERICHOVÁ
Rekonstrukce původního reliéfu jižního svahu v centrální části Pražského hradu
The reconstructed relief of the southern slope in central part of Prague Castle

Overlay loader