Vážení návštěvníci, Muzem města Prahy od 3. do 5. prosince opět otevírá své objekty veřejnosti. VÍCE

Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 11/1991

Archaeologica Pragensia 11/1991


HELENA OLMEROVÁ – IVAN PAVLŮ
Neolitický sídelní areál v Liboci, k. ú. Praha 6 – Dolní Liboc
Das neolithische Siedlungsareal in Liboc, Katastergebiet Prag 6 – Dolní Liboc
  
VLADIMÍR ČTVERÁK
Štítarské a starší sídlištní objekty ze záchranného výzkumu v Ořechu, okr. Praha-západ
Štítary-Objekte sowie ältere Siedlungsobjekte aus der Rettungsgrabung in Ořech, Bez. Prag-West
  

JAROMÍR CHOCHOL – JAROSLAVA PAVELKOVÁ
Antropologický posudek koster ze štítarských objektů v Ořechu, okr. Praha-západ
  
IVO CHLUPÁČ
Geologicko-petrografické zhodnocení horninových vzorků z lokality Ořech, okr. Praha-západ
  
LUBOMÍR PEŠKE
Paleoosteologický rozbor lokality Ořech 1979–1980, okr. Praha-západ

NAĎA PROFANTOVÁ – LADISLAV ŠPAČEK
Nákončí z doby avarské z Prahy 1 – Nového Města
Die Riemenzunge aus der Awarenzeit aus Prag 1 – Neustadt
  

JAN FROLÍK
Záchranná akce na Hradčanském náměstí v Praze v r. 1982
Die Rettungsaktion auf dem Hradschiner Platz in Prag im J. 1982
  
ZDENĚK LOCHMANN
Předlokační objekty v Žitné ulici v Praze
Die Vorlokationsobjekte in der Žitná-Straße in Prag
  

IVANA BOHÁČOVÁ
Příspěvek k poznání keramiky v pražském prostředí na počátku vrcholného středověku
Der Beitrag zur Erkennung der Keramik im Prager-Milieu aus dem Anfang des Hochmittelalters
  

ZDENĚK DRAGOUN – ZDENĚK LOCHMANN
Objevení torza románského domu na nádvoří Clam-Gallasova paláce v Praze
Die Entdeckung von Überresten eines romanischen Hauses im Hof des Clam-Gallas-Palais in Prag
  
JULIE RICHTEROVÁ
Výrobní činnost na východním okraji agrárního území středověké Prahy
Die Produktionstätigkeit am östlichen Rand des Agrarhinterlandes im mittelalterlichen Prag
  
VÁCLAV HUML – RADOMÍR PLEINER
Die Schmiede im mittelalterlichen Prag. Die Eisengegenstände aus der Notgrabung am Wenzelsplatz
Kováři ve středověké Praze. Železné předměty ze záchranného výzkumu na Václavském náměstí
  

RADOMÍR PLEINER
Die Technik der Schmiede im mittelalterlichen Prag
Technika kovářů středověké Prahy
  
ZDENĚK HAZLBAUER
České gotické reliéfní kachle s erbovním znamením ševcovského cechu
Die böhmischen gotischen Blattkacheln mit dem Wappen der Schumacherzunft
  

VLADIMÍR BRYCH
Gotický kamnový nástavec s liliemi z Prahy
Der gotische Ofenaufsatz mit Lilien aus Prag
  
VLASTA JANKOVSKÁ
Pyloanalytické výsledky z výzkumu středověké Prahy (Týnský dvůr)
Pollenanalytical results from excavations of Medieval Prague (Týnský dvůr)
   
PETRA STRÁNSKÁ
Antropologická charakteristika středověkých až novověkých pozůstatků z Vyšehradu
Die anthropologische Charakteristik der mittelalterlichen bis neuzeitlichen Skelettüberreste vom Vyšehrad
  

JOSEF HAVEL – JAN KOVÁŘÍK
Archaeologica Pragensia 1–10, 1980–1989 (Rejstřík)   

Overlay loader