Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 10/1989

Archaeologica Pragensia 10/1989


JOSEF HAVEL – JAROSLAVA PAVELKOVÁ
Pohřební ritus a antropologické zhodnocení populační skupiny kultury zvoncovitých pohárů z území Čech
Burial rite and the anthropological evaluation of the population group of the Bell Beaker Culture from the territory of Bohemia (Czechoslovakia)
  

JIŘÍ WALDHAUSER
Addenda k nálezům uch bronzových zobákovitých konvic z Prahy-Modřan a Číňova
Einige Details zu den Funden der Bronzeschnabelkannen aus Prag-Modřany und Číňov
  

MICHAL BUREŠ
Pec na pálení vápna laténsko-římského horizontu v Bubenči
Der Kalkbrennofen aus der latène-römischen Zeit in Bubeneč
  
NAĎA PROFANTOVÁ – MICHAL LUTOVSKÝ
Byzantská přezka z Prahy-Košíř
Byzantinische Schnalle aus Prag-Košíře
  

JAN KOVÁŘÍK – MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ
Sídlištní objekty z doby hradištní v Praze 5 – Stodůlkách
Siedlungsobjekte aus der Burgwallzeit in Prag 5 – Stodůlky

IVANA BOHÁČOVÁ
K hradištnímu pohřebišti v Praze 6 – Střešovicích. Ze starých fondů
Zum burgwallzeitlichen Gräberfeld in Prag 6 – Střešovice. Aus alten Fonds
  
ZDENĚK DRAGOUN
K otázce pilířů Juditina mostu
Zum Problem der Pfeiler von der Judith-Brücke
  

KVĚTA REICHERTOVÁ
Bývalý klášter bl. Anežky Přemyslovny v Praze 1, Na Františku. Výsledky archeologického výzkumu
Das ehemalige Kloster sel. Agnes von Böhmen in Prag 1, Na Františku. Ergebnisse der archäologischen Unterschung
  

VÁCLAV HUML
Archeologický výzkum zástavby býv. Biskupského dvora u sv. Petra Na Poříčí (Praha 1 – Nové Město)
Die archäologische Untersuchung der Bebauung des ehemaligen Bischofshofs bei der Peterskirche in der Straße Na Poříčí (Prag 1 – Neustadt)
  

MILAN STLOUKAL
Antropologický materiál z Biskupské ulice v Praze
Anthropologisches Material aus der Biskupská-Gasse in Prag
  
MAGDALENA BERANOVÁ
Kovové vínky pražských dívek ze 17. a první poloviny 18. století. Příspěvek k lidovému šperkařství
Metallkränzchen der Mädchen aus Prag aus dem 17. und aus der 1. Hälfte des 18. Jhs. Beitrag zum Volksschmuckwesen
  
JOSEF HAVEL – JAN KOVÁŘÍK
Přehled výzkumů archeologického oddělení MMP v roce 1988

Polemika
JIŘÍ WALDHAUSER
Metodika a výsledky studia keltských pohřebišť na pražském území
Methodik und Ergebnisse des Studiums der keltischen Gräberfeldern im Gebiet von Prag
  
MICHAL BUREŠ
Několik poznámek k diskusi o metodice a výsledcích studia keltských pohřebišť na pražském území
 

Overlay loader