Muzeum hlavního města Prahy

Acta Musei Pragensis

Ediční řada Acta Musei Pragensis byla založena v roce 1971, a to se záměrem poskytnout především odborným zaměstnancům Muzea hlavního města Prahy patřičný prostor k publikování rozsáhlejších studií o dějinách Prahy a archeologii Pražské kotliny. Během zhruba dvaceti let vyšlo celkem dvacet svazků, poslední z nich spatřil světlo světa v roce 1993. Čtyři svazky byly věnovány archeologii a všechny bez výjimky přinesly zpracování muzejních archeologických výzkumů.

Acta Musei Pragensis 71

Acta Musei Pragensis 71 (Praha 1971)

Norbert Mašek

Pražská výšinná sídliště pozdní doby kamenné

Kniha přináší souhrn poznatků o eneolitických výšinných sídlištích v Praze, a to nejen na základě starých sbírkových fondů Národního muzea a Muzea hlavního města Prahy, ale i s využitím výzkumů, jež provádělo Muzeum hlavního města Prahy pod vedením Norberta Maška v letech 1961–63 a 1965–66 na Zámkách u Bohnic a v roce 1964 na Hradišti u Butovic. Těžiště práce spočívá v důkladném popisu nálezových situací a nálezů, připojeny jsou fotografické tabulky vybraných předmětů a terénní dokumentace.

Více >

Acta Musei Pragensis 74

Acta Musei Pragensis 74 (Praha 1971)

Marie Fridrichová

Halštatská sídliště v pražském území

Kniha přináší souhrn poznatků o výzkumu halštatského výšinného sídliště s dvorcem v poloze Nad Podhořím v Praze-Troji, který provádělo Muzeum hlavního města Prahy v letech 1966–71. Těžiště práce tvoří podrobné popisy sídlištních objektů z výzkumu v letech 1968–71, jenž probíhal pod vedením Marie Fridrichové, popisy nálezů a jejich kresebná i fotografická dokumentace. Připojeno je také obsáhlé vyhodnocení získaných poznatků a nástin dvoufázové chronologie sídliště.

Acta Musei Pragensis 78

Acta Musei Pragensis 78 (Praha 1978)

Václav Huml

Chodovská tvrz v proměnách staletí (archeologický výzkum zámečku v Praze 4 – Chodově)

Kniha pojednává o archeologickém výzkumu někdejší středověké tvrze v Praze-Chodově, který provádělo Muzeum hlavního města Prahy pod vedením Václava Humla v letech 1970–71. Stěžejní část publikace tvoří popis a dokumentace sond a stratigrafických situací, a to spolu s typologicko-chronologickým rozborem nálezů. Nechybí stručný nástin historického vývoje Chodova (včetně písemných zpráv o tvrzi) a porovnání chodovské tvrze s analogickými objekty ze střední Evropy. Připojena je bohatá fotografická a kresebná obrazová příloha. 

Acta Musei Pragensis 82

Acta Musei Pragensis 82 (Praha 1986)

Josef Havel

Baba – výšinné sídliště kultury nálevkovitých pohárů v Praze 6/Dejvicích

Kniha přináší základní a předběžnou informaci o záchranném výzkumu eneolitického výšinného sídliště Baba v Praze-Dejvicích, který provádělo Muzeum hlavního města Prahy pod vedením Josefa Havla v letech 1974–78. Jádro publikace tvoří popis a dokumentace prozkoumaných objektů a sond spolu s kresebnými tabulkami nálezů a fotografiemi z průběhu výzkumu. Připojena je pasáž o geofyzikálním průzkumu lokality z let 1976–77 a stručné vyhodnocení získaných poznatků.

Overlay loader